English Начало Контакти

Новини

Обучение на наставници, Пирин-Текс ООД, гр. Гоце Делчев.

Уважаеми членове на БАПИОТ,

Каним Ви на „Обучение на наставници“ на 27 Април 2018г., от 9.30ч. в  семинарната зала на фирма Пирин-Текс ООД, гр. Гоце Делчев.

 

Въведение:  Учебната програма предоставя информация относно актуалните теми за обучение на наставници и описва и обобщава изискванията относно знанията, уменията и нагласите/отношението/личните качества на наставниците като обучаващи лица в предприятия и фирми. Обучаваният наставник получава начални знания и придобива основни умения за самостоятелно планиране на обучението на работното място, за подготовка, провеждане и контрол на обучението, както и допълнителни умения за насърчаване на ученето и мотивация на обучаваните за учене и труд, свързани с гарантиране на успеха на обучението.

Цел на тренинг семинара

Цел на семинара е разпространение на информация относно ролята и значимостта на наставниците при провеждане на практическото обучение. Тъй като те са професионалисти в своите области обучението на наставници цели придобиване на нов вид знания и умения - общи знания и практически умения в областта на професионалната и трудова педагогика, в частност придобиване на методически, дидактически и социални компетентности, задължителни за обучаващи лица, усвояване и развитие на умения за успешно планиране, провеждане и контрол на обучение на работното място. Тоест: подготовката на наставниците за ролята им на мултипликатори на знания и умения при практическото обучение на конкретно работно място.

Крайната цел на семинара е постигане на принос за подобряване качеството на практическото обучение и въвличането на предприятията в процеса на професионално обучение чрез осигуряване на качествено провеждане на обучение на конкретно работно място.

Целева група

Целевата група се състои от представители на фирми от шивашкия бранш, избрани за участие в тренинг семинара като потенциални наставници в техните фирми. По възможност кандидатите

за включване в курса е добре да имат придобита професионална квалификация и поне 3 години професионален опит (по преценка на работодателя са възможни изключения) и да са потенциални наставници.

Ефект за предприятието

От участието на представители на фирмите в тренинг курса произтичат следните ползи:

Директни ползи: Информация относно начина за гарантиране на качествено обучение в реална работна среда чрез придобита допълнителна квалификация от определени служители като наставници.

Косвени ползи: Възможност за въздействие върху процеса на професионално обучение на определени лица, вкл. практиканти и стажанти, с цел повишаване качеството на работната сила. Създаване на добре подготвен бъдещ персонал за фирмата. Намаляване на времето за „сработване” на нови работници и служители.

 

Основни теми на обучението

  1. Същност на дуалното обучение – класически вариант и модификации
  2. Наставникът – същност, роля, значение, професионален профил, задачи
  3. Условия във фирмата за провеждане на качествено практическо обучение.

 

Лектор: д-р Любов Попова, дипломиран германист с докторат на тема: “Съвременен модел за професионално обучение на възрастни в България с прилагане на германския опит на дуално обучение” . Дългогодишен опит в системата на професионално обучение на възрастни. Автор на ръководства по методика на обучението на възрастни и множество разработки за провеждане на атрактивен учебен процес с възрастни.

ВАЖНО: Семинара е безплатен и се финансира по проекта  TEXAPP който е насочен към насърчаване на професионално образование и обучение в сектор облекло. Проектът е координиран от ЕУРАТЕКС, а БАПИОТ участва като партньор заедно с още 7 организации от различни европейски страни.

Идеята на проекта е да се създадат по-добри рамкови условия за практикуване на професионално обучение от страна на фирмите в бранша, като за целта ще бъдат изследвани нуждите на фирмите и ще бъде разработен стандарт относно необходимите компетенции, които те трябва да притежават, за да обучават чираци. Ще бъдат разработени и обучителни курсове за вътрешнофирмени наставници, като също така ще бъдат обучени пилотно наставници от желаещи фирми във всяка страна. Успоредно с това ще бъде създадена и онлайн-платформа за безплатно ползване от всички фирми, заинтересовани да извършват професионално обучение.

Моля в срок до 13.04.2018  да потвърдите броя на специалистите от Вашата фирма, които ще вземат участие на : e-mail: a.simeonova@bgtextiles.org , Тел:  +359 886175320 или 02/9693161; 02/9693166.