Анализи

Износната цена е решаващ фактор за успеха на пазара

В момента европейските пазари са отворени, но освен, че може да произвеждате качествена стока, трябва да имате и конкурентна стойност. Когато една стока е предназначена за износ най-важно е да се определи цената й за крайния потребител. Това прецизно изчисление е една от най-трудните задачи, които трябва да се решат от предприемача. Дали ще дадете много ниска цена и ще загубите или пък висока цена и пак да загубите, не е лесен ребус. Нека обърнем внимание на няколко важни фактора.

Как се определя износна цена?
Печалбата дава живот на фирмата. Независимо от целите, към които се стреми компанията, никоя от тях няма да бъде постигната, ако няма периодични парични постъпления. Тези пари трябва да дойдат от пазарите. Определянето на цената е от решаващо значение за печалбите. При износ става още по-сложно, тъй като рисковете се удвояват. Ето и някои от аспектите, които трябва да вземете предвид, за да определите цена, която да ви носи печалба.

Оценка на пазарната цена
Продажната цена на продуктите ще се окаже решаващ фактор за успеха ви на пазара. В най-добрия случай, тя е по-ниска от цената на конкурента, особено в началото. Ако продуктът е съпоставим с този на конкурентите, цената му трябва да е от 10 до 15 % по-ниска. Ако продуктът е съвсем нов, можете да определите много по-висока цена.
Важно е да знаете какво е средното ниво на продукта на целевия пазар. Най-добрият начин да разберете това е като влезете в магазините, в които пазаруват вашите потребители и си запишете цените, посочени на етикетите. От тази цена извадете всички маржове и разходи, за да стигнете до фабричната себестойност. Това е изчисление “отгоре-надолу”. Изчислението е сравнително точно.
Можете също така да направите справка със статистическите данни за внос на целевата страна, които показват средната цена на артикул, когато пресече границата на страната.
Третата възможност е да пуснете продукта в три различни области на три различни цени. Това е техника на проучването, която ви информира за “ценовата еластичност” на търсенето. Техниката се използва от специалистите по маркетинг, но е трудна за организиране.

Изчисляване на продажната цена
Щом разберете цените на конкурентите, можете грубо да прецените тяхната продажна цена, за да я сравните с вашата. За изчислението “отгоре-надолу” е необходимо да знаете:

 1. Цената на вашия продукт при търговците на дребно.
 2. Процента на данък добавена стойност в целевата страна.
 3. Маржовете на търговеца на дребно (или вносителя).
 4. Процента на вносното мито.
 5. Разходите за транспорт, за дълги разстояния и за вътрешността на страната.
 6. Разходите за застраховка (по време на транспорт) и използването на банкови облекчения.

Намиране на нетния доход след данъчно облагане
При конкуриращи се пазари, ще имате много малка възможност да определите цената си достатъчно високо (освен ако не продавате уникален продукт). Следователно печалбата ви трябва да дойде от по-ниска себестойност. 
Повечето индустриални пазари, особено където търсенето е наситено, както при хранителните продукти, познават свирепа конкуренция. В резултат на либерализацията и глобализацията цените вървят надолу. Тенденцията се наблюдава в целия свят.
За да оцелеят на такива пазари доставчиците полагат много усилия за намаляването на разходи и цени. Нивото на себестойността е много важно за пазарната цена. Добавянето на един лев към себестойността означава, че пазарната ви цена ще се увеличи с 4 лева. Следователно, винаги трябва да се опитвате да поддържате себестойността колкото се може по-ниска. Непрекъснато трябва да се търсят начини за намаляване на разходите.
Намаляването на разходите в днешно време е интегриран елемент от управлението на качествено производство, което се опитва да постигне максималното с по-малко ресурси. Областите, в които е възможно подобрение на ефективността 
на разходите са:

 1. Намаляване на разходите за суровини и заготовки и на компоненти.
 2. Намаляване разходите за енергия и труд.
 3. Увеличаване ефективността на цялостното производство, намаляване на загубите и т.н.
  Разпределянето на производствените разходи върху по-голям брой производствени единици, допринася за икономия от мащаба. Това е втория подход към разходната ефективност. Разрастването на регионите за продажби в рамките на Европа позволяват подробно икономисване от мащаба. Много производители търсят сдружения, за да реализират по-големи производствени серии, като разпределят разходите за проучване и разработване, доставка, поддръжка и квалифициран труд върху по-големия брой произведени единици. Във връзка с това трябва да се преследват други мерки:
 4. Може да се увеличи броят на произвежданите единици (особено когато резервният капацитет е голям).
 5. Асортиментът може да се намали така, че да се постигнат големи производствени серии.
 6. Могат да се въведат нови методи за подобряване на ефективността на производство.
 7. Разходите за вътрешен и външен транспорт могат да се намалят.

Съвременните индустриални производители купуват средно почти две трети от производството си (на стойност, в която не се включва транспортът от външни страни). Тенденцията, която се е появила в резултат на изнасяне на дейностите, които не са основни, извън организацията изисква внимателно управление по отношение на закупуването. При индустриалните доставчици се специализира в процеса на добавяне на стойност посредством използването на собствените им силни страни. Така те концентрират способностите си и инвестициите си в области, в които са най-конкурентни.

Определяне на експортна цена
След като сте намалили себестойностите, изключили сте допустимия брой грешки при изчисляване разходната част на бюджета, включили сте разходи за опаковката за износ и описанията на чужд език - така сте стигнали до ниво на цена за единица износен продукт. Трябва да добавите режийните и разходите за промоция и да сравните ефекта на икономия от мащаб с цените на конкурентите.

Режийни
Този бюджет включва всички корпоративни разходи, които не могат да се разпределят към конкретни производствени дейности или отдели. Те включват заплати на администрацията, разходи за професионални офиси, за представителство, за общо проучване, за корпоративно финансиране и др.

Промоционални разходи
Те поддържат износните продажби и трябва да бъдат записани на отделен ред в експортния бюджет. Трябва да имате уеб страница, която да показва вашите продукти, брошури, листовки, снимки, наръчници, визитки и т.н. Разходите за изброените по-горе консумативи спадат към цялостния бюджет за насърчаване на износа.