English Начало Контакти

България в ЕС

Поредица: Някои практически мерки за прилагане на здравословни и безопасни условия на труд в шивашките предприятия /3/

 

Лични предпазни средства
На работещите с кроялни банцизи е необходимо да бъдат осигурени метални ръкавици за предпазване от срязване - т. 6.7. от Приложение № 1 към чл. 17 на Наредба№ 3 на МТСП и МЗ за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

На работещите с ръчни игли да са осигурени метални напръстници - т. 5.3. от Приложение № 2 към чл. 17 на Наредба № 3 на МТСП и МЗ.

Примери за добра практика и технически решения.
За недопускане отделяне на вредни вещества в работната среда, при кроене с лентова ножица /банциг/ на подлепващи материали и платове с голямо съдържание на синтетични материали може да се използва следното техническо решение: от двете страни на лентата /в закритата от ловителя на лентата част/ се поставят "кечета", които се напояват със

силикон /подаването на силикона може да става на гравитационен принцип/. Това техническо решение трябва да се осъществи по такъв начин, че да не влияе на  безопасността на кроячната машина.

За предотвратяване отделянето на котлен камък в котлетата на парогенераторите могат да се използват следните решения:

  • преди постъпване в котлето, водата да се обработи /очисти/ с йонообменна смола;
  • да се използва дестилирана вода;
  • да се използват омекотители.

Отстраняването на натрупания котлен камък може да се извърши чрез:

  • препарати за отделяне на натрупания котлен камък;
  • по методика описана към съпроводителната документация.

4. Примерен въпросник за вътрешнофирмена проверка по здравословните и безопасни условия на труд.

1. Оценката на риска изготвена ли е качествено, приета ли е програма за минимизирането на установения риск?

Документация по оценяване на риска чл. 2, чл. 5.(1), т. 1 и чл. 20.(3), т. 10 от Наредба № 5, ДВ, бр. 47 от 1999 г.

2. Утвърден ли е списък на СПО? Обслужват ли се от правоспособни лица (когато е на-

лице подобно изискване)? Създадена ли е необходимата организация за експлоата-

цията, периодичните прегледи и поддържането на СПО?

Документи чл. 281. (3) от КТ; чл. чл. 194.(2), 204, 205 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ

3. При липса на нормативни изисквания за даден вид съоръжения с повишена опасност, разработени ли са специфични фирмени нормативни изисквания относно тяхното  поддържане, ремонт, периодични технически прегледи и експлоатация, квалификация на обслужващия и ремонтен персонал и др.? Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ.

4. Осигурени ли са писмени инструкции за безопасност при използване на работно оборудване, при което съществува риск за безопасността и здравето на работещите?
Документи- чл. 166 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ

5. Разработен ли е план за предотвратяване и ликвидиране на аварии? Осигурено ли е ежегодно утвърждаване на планът от работодателя? Планът съдържа ли съответните раздели съгласно изискванията на нормативните актове?
Документи - чл. 248, чл. 250 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ

6. Осигурено ли е ежегодно проиграване на възможните аварийни ситуации предвидени в плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии?
Документи, разговор с работещите Чл. 251. (2) от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ

7. Обозначени ли са ясно и трайно аварийните пътища и изходи?
Оглед - Чл. 66 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ

8. Има ли излишни предмети, материали и суровини около машините по време на работа?
Оглед - Чл. 229 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ

9. Обезопасени ли са всички движещи се части на работното оборудване, които създават риск от злополуки?
Оглед Чл. 186 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ

10. Създадена ли е организация за осигуряване на ежемесечна проверка за изправността на ръчните електрически инструменти испазването на изискването за водене на дневник за отразяване на резултатите отизвършваните проверки?
Документи - Чл. 416 от ПБЗЕОН 1000 V (обн., ДВ, бр. 21 от 2005 г.), чл. 197, чл. 200 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ

11. Създадена ли е организация за изпълнение на изискванията за експлоатация на заземителните уредби, в т. ч. актуални измервания на контура "фаза-защитен проводник", на съпротивлението на заземителните уредби, на съпротивлението на изолацията, проверка на прекъсвачите за защитно изключване?
Документи - Чл. 200 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ; чл. чл. 273, 274, 277.(2), 279, 280, 371 от Наредба № 4 за ТЕЕ (ДВ, бр. 99 от 2004 г.)

12. Заземителната уредба има ли техническо досие?
Документи - Чл. 272 от Наредба № 4 за ТЕЕ, чл. 10 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и  МЗ

13. Към местата на възможен достъп от работещите при машините и апаратите, които имат горещи повърхности (над 55º С), приложено ли е термично изолиране или ограждане с предпазни устройства?
Оглед -Чл. 90 и чл. 187 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ

14. Обслужването на машините и електроинсталациите извършва ли се от лица с необходимата квалификация и правоспособност?
Документи - чл. 47, ал. 2 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ, чл. 6 от ПБЗРЕОН 1000 V (ДВ, бр. 21 от 2005 г.)

15. Валяците за развиване и навиване на тъканите при машините за развиване, измерване и преглеждане на тъканите имат ли приспособления непозволяващи изскачането им от лагерите?
Оглед - Чл. 184 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ 16.

Машините за развиване, измерване и преглеждане на тъканите снабдени ли са с устройства предпазващи от попадането на ръцете на работника между валяците?
Оглед - Чл. 186 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ 17.

Машината за настилане на тъкани, обслужвана от двама работника има ли сигнализация или блокиращо устройство, което да не позволява й само от един работник?
Оглед - Чл. 171.(1), т. 1 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ

18. Пусковото устройство на машината за настилане на тъкани има ли блокировка, изключваща възможността за използването на машината в момента на зареждане натъканта между валяците?
Оглед - Чл. 177, чл. 194.(2) от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ

19. Работното място около кроячната машина почистено ли е от излишни материали?
Оглед - Чл. 16, чл. 21 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ 20.

Механичните лентови ножици снабдени ли са със спирачки и ловители на лентата, действащи автоматично при скъсване на лентата, а така също и с автоматично спирачно устройство за електродвигателя?
Оглед  Чл. 183, чл. 185 от Наредба  № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ

21. Транспортните колела и лентата /ножа/ на механичната лентова ножица /без нейната работна част, съответстваща на максималната височина на настланите тъкани/ закрити ли са по време на работа?
Оглед Чл. 186.(1) от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ

22. Електродвигателят и главата на шевната машина монтирани ли са на прикрепени към масата на машината еластични тампони, поемащи /амортизиращи/ вибрациите по време на работа?
Оглед - Чл. 141.(2) от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ

23. Копчените, иличните и понт машините снабдени ли са с прозрачни щитове /екрани/, предпазващи работниците от нараняване от счупени игли и копчета?
Оглед Чл. 183 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ

24. Универсалните шевни машини и машините за зигзагообразен шев, снабдени ли са с предпазители, предотвратяващи убождането на пръстите с игла?
Оглед - Чл. 186 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ

25. Разработени ли са и спазват ли се технологията за подлепване и температурния режим на гладачните съоръжения?
Документи, оглед - Чл. 165 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ

26. Отработеният въздух от подлепваща, точкуваща и гладачна преса, маси за гладене, снабдени с вентилатори за създаване на вакуум, извежда ли се извън работното помещение?
Оглед - Чл. чл. 125.(2), 127.(2), 130 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ

27. Парно-гладачните машини имат ли устройство, което да не позволява загряване на ръкохватките и изпускане на пара към страната на работника?
Оглед - чл. 90; 187 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ

28. Парните апарати /парогенератори на парни преси и ютии/ имат ли изправни контролно-измервателните средства и предпазни арматури /предпазни клапани, манометри/,с означено допустимото налягане и метрологично осигурени/ и водомерни стъкла /или система за индикация при недостатъчно количество вода в парогенератора/?
Оглед - чл. 173, чл. 204.(2) от 1999 г. на МТСП и МЗ; Наредба за реда за извършване на метрологичен контрол и за знаците, които удостоверяват резултатите от него (обн. ДВ. бр.116 от 1998г.)

29. Пресата за гладене и подлепване затваря ли се само при натискането на две копчета/лостове/, с двете ръце едновременно до пълното й затваряне, за предпазване ръцете на работещия от попадане между възглавниците на пресата /ако това не е изпълнено, има ли друго техническо решение)?
Оглед - Чл. 177.(1) от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ

30. Парните апарати снабдени ли са с устройства за автоматично изключване на електрическия ток при прегряване и превишаване на допустимите параметри?
Документи, оглед - Чл. 178 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ

31. Топлоизолирани ли са външните повърхности на парните апарати, производствените паропроводи, а също така и неработните повърхности на използваните съоръжения за топлинна обработка?
Оглед - Чл. 90, чл. 187 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ

32. Гладачните машини от цилиндричен тип /каландри и машини за плисиране/ имат ли пускови приспособления /бутони/ за "включване", "изключване" и "обратен ход"?
Оглед - Чл. 177.(1) от Наредба № 7 от 363 1999 г. на МТСП и МЗ

33. Нагряващите се валяци при каландрите обезопасени ли са? Тоководящите клеми /контакти/ затворени ли са в кожух?
Оглед - Чл. чл. 90, 187, 197 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ

34. Ръкохватките на ютиите направени ли са от топло- и електроизолационен материал?
Оглед - Чл. 90, чл. 197 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ

35. Парните ютии имат ли изолационен бутон /за пускане на парата по време на работа/?
Оглед - Чл. 177.(2) от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ

36. Пневматичните преси имат ли пропуски на въздух от спирателният кран, тръбопроводите и работния цилиндър?
Оглед - Чл. 176 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ;

37. Пресите за поставяне на метални копчета и капси имат ли изправни предпазители /за предпазване от изхвърчане на поставяните копчета и капси, както и за предпазване ръцете на работещите/?
Оглед - Чл. 183, чл. 186 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ

38. Компресорите съоръжени ли са с изправни контролно-измерителни, сигнализиращи и предохранителни средства, съгласно съпроводителната документация?
Документи, оглед - Чл. чл. 22, 23, 24 от Наредба № 8 (ДВ, бр. 93 от 2004 г.); чл. 173, чл. 176 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ

39. Въведени ли са физиологични режими на труд и почивка при работа с високо нервно-психическо натоварване, наложен ритъм, монотонност и принудителна работна поза и при сменна работа?
Документи, разговор с работещите - Чл. 12 от ЗЗБУТ, Наредба № 15 от 1999 г. на МТСП и МЗ

40. Физиологичните режими на труд и почивка включени ли са в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието, доведени ли са до знанието на работещите?
Документи, разговор с работещите - Чл. 7 от Наредба № 15 от 1999 г. на МТСП и МЗ

41. Физиологичните режими на труд и почивка въведени ли са с организацията на работата и нормирането на труда; времето за почивките включено ли е в рамките на работния ден (работната смяна)?
Документи, разговор с работещите - Чл. 6 от Наредба № 15 от 1999 г. на МТСП и МЗ

42. Извършени ли са измервания на факторите на работната среда във връзка с оценката на риска и при преразглеждането й?
Протоколи от измервания - Чл. 217.(3) от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ

43. Осветлението на работните места отговаря ли на изискванията?
Протоколи от измервания, контролни измервания - Чл. 78, чл. 190 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ, чл. 412 от Наредба № 4 за ТЕЕ, БДС 1786-84

44. В участъци от производства, където шумът е близък или по-висок от допустимия /85 dB/, извършват ли се ежегодно измервания, предприети ли са защитни мероприятия?
Протоколи от измервания, контролни измервания - Чл. 135 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ, Наредба № 6 от 2005 г.

45. В участъци и производства с вибрации над допустимите предприети ли са защитни мероприятия, извършени ли са измервания за вибрации?
Протоколи от измервания, контролни измервания Наредба № 3 от 2005 г. 365

46. Микроклимата в работните помещения отговаря ли на изискванията на действащите норми?
Протоколи от измервания, контролни измервания - Чл. 18, ал. 1, чл. 82 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ, БДС 14776-87

47. Има ли отклонение от установените норми за вредни вещества във въздуха на работната среда?
Протоколи от измервания - Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 3 от Наредба № 13 от 2003 г. на МТСП и МЗ, чл. 18, ал. 1 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ

48. Осигурена ли е принудителна вентилация при дейностите, в резултат на които се отделят вредни вещества в работната среда?
Документи - Чл. чл. 125, 127, 170 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ

49. Работните места снабдени ли са с удобни столове, с облегалки?
Проверка на място - Чл. чл. 26; 218 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ

50. При работа с ножици /ръчни/ осигурени ли са такива, чийто размер на ръкохватките да отговаря на ръцете на работника?
Проверка на място - Чл. 208. (1) от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ

51. Утвърден ли е списък на работниците по длъжност и професии, които имат право на безплатно работно облекло; същото раздава ли се на работещите до 3 дена след постъпване на работа?
Документи, разговор с работещите - Чл. 8, чл. 12 от Наредба за безплатното работно и униформено облекло (обн. ДВ, бр. 8 от 1987 г. изм. бр. 38 от 1990 г.).

52. Осигурени ли са санитарно-битови помещения на работещите?
Оглед - Чл. чл. 233; 235; 237 от Наредба № 7 от 1999 г. на МТСП и МЗ

53. В предприятията, в които работят повече от 20 жени осигурени ли са стаи за лична хигиена на жените и стаи за почивка на бременните жени? Същите обзаведени ли са съгласно изискванията?
Оглед - Чл. 308 от КТ, чл. 1 от Наредба № 11 от 1987 г.

54. Извършват ли се необходимите предварителни и периодични медицински прегледи на персонала?
Протоколи и здравни книжки - т. 69 от Приложения № 2 и 3 към чл. 2, ал. 2 на Наредба № 3 от 1987 г.

55. Обучени ли са работещите за оказване на долекарска помощ?
Наличие на общи правила за оказване на долекарска  помощ в началния инструктаж

чл. 3 от Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа

56. Спазват ли се закрилните норми при назначаване на работата на непълнолетни и при работа на жени?
Разговор с работещите, документи - Приложение към чл. 1 на Наредба № 4 от 1987 г. на КТСД и МНЗ; Приложение към чл. 2 от Наредба № 7 от 1993 г.

57. Има ли утвърден от работодателя списък на професиите, длъжностите и работните места за използване на ЛПС? Осигурени ли са и ползват ли се?
Документи, проверка на място - т. 6.7. от Приложение № 1 към чл. 17, т. 5.3. от Приложение № 2 към чл. 17 на Наредба№ 3 на МТСП и МЗ

 

Забележка: За работно оборудване, произведено и пуснато на пазара в съответствие с директивите от Нов подход на ЕС, въведени с наредби по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите, не следва да се прилагат изисквания от правилниците по безопасност на труда, които противоречат или не съответстват на изискванията, съдържащи се в тези наредби.