English Начало Контакти

Информация за проекти

Покани по процедури "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" и ''Технологична модернизация в големи предприятия"

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия обявява покани по процедури за безвъзмездна финансова помощ: "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" и ''Технологична модернизация в големи предприятия" по Приоритетна ос 2 "Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда" на ОП ''Конкурентоспособност''.


1./ "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
Дейности :

Елемент ''Инвестиции'' - по това направление допустими за финансиране са

следните дейности:


 • - Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения;
  - Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи - софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти, права по патенти, лицензи, "ноу-хау" или непатентовани технически познания и др.;
  - Подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и производствени помещения чрез строително-монтажни работи (СМР), водещо до повишаване на стойността им, само ако е необходимо за изпълнението на проекта.
   

Елемент ''Услуги'' допуска следните дейности:


- Консултантски услуги, свързани с въвеждането на нови технологии, процеси, продукти/услуги в предприятието, в т.ч. разработване на бизнес и маркетингови стратегии.

Бенефициенти:
По процедурата могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия, които имат минимум 3 приключени финансови години (2005, 2006 и 2007 г.) преди датата на обявяване на поканата. Те трябва да имат нетни приходи за 2007 г. равни или надвишаващи 80 000 лв. и да развиват своята дейност в областта на

преработвателната промишленост или услугите.

Бюджет:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 68 454 050 лв.2./ ''Технологична модернизация в големи предприятия"
 

Дейности:

 • - Закупуване и въвеждане в експлоатация на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения;
  - Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи - софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти, права по патенти, лицензи, "ноу-хау" или не патентовани технически познания и др.;
 • - Подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и производствени помещения чрез строително - монтажни работи (СМР), водещо до повишаване на стойността им, само ако е необходимо за изпълнението на проекта.

  Бефициенти:
  По процедурата могат да кандидатстват големи предприятия, които до момента на обявяване на поканата да имат минимум 3 приключени финансови години (т.е. 2005 г., 2006 г., 2007 г.). За 2007 г. те трябва да са реализирали нетни приходи от минимум 5млн.лв.

  Бюджет:
  Общият бюджет по процедурата е 68 454 050 лв.

  Крайният срок за кандидатстване по двете процедури е 12 януари 2009 г., 16 часа.
  Повече информация и документи за кандидатстване: : http://www.opcompetitiveness.bg/