English Начало Контакти

Информация за пресата

Управителният съвет на БАПИОТ разпространи отворено писмо до Министър председателя Сергей Станишев

 

ДО:
Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ,
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-ЖА ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТКА

КОПИЕ:
Г-Н ТОТЮ МЛАДЕНОВ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИА "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"
СЪЮЗ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ


ОТВОРЕНО ПИСМО


Уважаеми господин Премиер, Уважаема госпожо министър, уважаеми г-н Младенов,


Управителният съвет на БАПИОТ е силно разтревожен от нелоялните практики у някои работодатели, които остро осъжда и не толерира.
Като се разграничаваме категорично от подобни практики, считаме за неуместно в публичното пространство да се лансират твърдения за цялостната работа на сектора, намерили израз в тенденциозни изказвания и действия на някои държавни органи.
Подкрепяме стремежа на компетентните държавни институции да санцкионират незиправните работодатели, но в същото време осъждаме непремерени изказвания и показни формални акции, които крайно субективно обобщават проблемите. Тенденциозното създаване на негативни настроения срещу работодателите в леката индустрия не считаме за уместна политика на държавни служители. Очакваме от тях подкрепа и разбиране в общия ни стремеж към налагането на модерни европейски отношения работник-работодател, стимулиращи гъвкавостта на пазара на труда, което повишава ефективността му, а оттам и доходите на заетите в сектора. В подкрепа на тази теза е и последният доклад на Световната банка относно текущите проблеми в икономическото развитие на България.
Призоваваме към разумна и зряла политика и категорично не приемаме популистките опити за създаване на изкуствено напрежение чрез преекспониране на отделни случаи върху цялостната дейност на стотици предприемчиви работодатели, инвестиращи и създаващи десетки хиляди работни места.
Ще си позволим да ви припомним, че в бранша функционират над 2 000 фирми, които осигуряват заетост на над 180 000 души. Това прави сектора най-големия индустриален работодател в страната. Износът на облекло и текстил е най-голямото експортно перо в стоковата листа на външната търговия на страната с обем от около 1.8 млрд. Евро - над 20% от износа на стоки. Само за деветмесечието на 2005 г. положителното търговско салдо от търговията с облекло и текстил бе за над 500 милиона лева.
Освен законите на страната, повечето фирми от сектора съблюдават и стандартите за производство и условия на труд на своите клиенти - чуждестранни фирми с традиции в поддържането на високи социални стандарти и изискващи същото от нас. Освен това болшинството фирми системно инвестират в обучения и повишаване на квалификацията на своя персонал.
Ще си позволим също да ви припомним, че от началото на 2005 г. фирмите от сектора се намират в условия на жестока конкуренция в международен план поради падането на квотите за износ на облекло и текстил и масовата инвазия на евтини облекла от Китай и Далечния Изток. В условиията на тази конкуренция почти всички европейски страни отбелязаха рязък спад в производството си на облекло и текстил, фалираха десетки фирми, стотици хиляди работни места бяха загубени. В много от страните от ЕС вече официално се обсъждат или са приети промени в трудовото законодателство в посока неговото либерализиране и намаляване на ефекта от бумът на китайския внос.
Като цяло българската индустрия за облекло и тесктил успя да премине през 2005 г. с успех и без сериозни сътресения, но предизвикателствата пред нас продължават да стоят. Едно от тези предизвикателства е ниската производителност на труда, при това тя не се дължи на технологичното ниво на производството, което в България е отговаря на най-високите европейски стандарти, а на качеството на работната ръка, спазването на производствената дисциплина и т.н. В този смисъл вярваме, че съвместните ни усилия - на нас като работодатели и на Министерството на труда и социалната политика, следва да бъдат насочени към създаване на възможности за повишаване на квалификацията на заетите и повишаване на производителността на труда, а не към насаждането на негативен имидж на сектора.
Искаме да ви уверим, че отношението на ръководителите на фирмите в бранша към заетите в тях е по-скоро на ухажване и уважение, а не на насилие. Това е обективно предпоставено от недостига на работна ръка в бранша и от нежеланието на фирмите да загубят вече квалифицираните си кадри. Освен субсидираните транспорт и храна, които повечето фирми предлагат, масова практика е работодателите от бранша да инвестират системно както в центрове за обучение на собствените си кадри, така и да подпомагат с машини и специалисти местните училища или паралелки по облекло и текстил, както и да приемат на производствена практика обучаващите се в тях. Вярно е, че поради сезонността в нашата индустрия има периоди, в които натоварването е по-високо и опасността от неспазване на поети срокове за доставка може да доведе до извънредни натоварвания във фирмите, но при спазване на правата на работещите и с необходимата грижа за тях, както и с компенсация в периоди с по-ниска заетост на производствените капацитети. Тук бихме искали още веднъж да ви припомним, че нашите фирми работят в условията на свирепа международна конкуренция и спазването на договорените срокове е съществен момент от отношенията с чуждестранните клиенти.
Бихме искали също така ясно да кажем, че много често причина за трудностите с изпълнението на производствените графици на фирмите възникват заради злоупотреби от страна на работещите с фалшиви болнични листове. Средно над 10% от работното време в сектора се губи от отсъствия поради болест което значително надхвърля нормалните за Европа, а и за България стандарти. Една от причините за това е абсурда човек в болнични да получава на практика повече, отколкото ако се явява на работа и това е още един проблем, над който можем да работим съвместно.
В заключение искаме да заявим, че подкрепяме законността и спазването на правилата и считаме, че контролните органи следва да работят методично и последователно в тази посока без излишен медиен блясък и възприемане на ролята на борци за социална справедливост. Еднаквото спазване на правилата от всички е в интерес на легитимния български бизнес и в частност на фирмите от индустрията за облекло и текстил, защото предполага еднакви разходи и усилия от страна на всички, които спазват законите.
Считаме обаче, че предприемането на демонстративни акции като настоящата няма да доведат до такъв резултат, а само нанасят тежък удар върху имиджа на една, както надяваме се ви убедихме, важна индустрия за България.
Надяваме се да имаме възможност да обсъдим ситуацията и в лична среща с вас в удобно за вас време в най-кратък срок.С уважение


София Петко Шишков, Председател,
13.02.2006 г от името на УС на БАПИОТ