English Начало Контакти

Информация за пресата

Анализ сектор „Облекло и текстил” (януари-август 2011 г.)

 

През осемте месеца на 2011 г. общият обем на изнесената продукция от сектора възлиза на 1 176 млн. евро, което е 8.9 % от общия износ на страната ( при 10.1% от износа и 993 млн. евро през аналогичния период на 2010 г.). Независимо от спада на относителния дял на износа на сектора, през осемте месеца на 2011 г. обемът му нараства с 18.4% спрямо същия период на 2010 г.  Запазва се положителното търговско салдо в сектора, като износът през 2011 г. надвишава вноса с 257 млн.евро ( при 211 млн. евро за 2010 г.).

В структурата на износа в сектора традиционно преобладава подсектор „Облекло”. През осемте месеца на 2011 г. на него принадлежат 82%, а на сектор „Текстил” – 18%.

Oсем са основните видове стокови групи и продукти, от общо над 150, засягащи  пазара и производителите на облекло и текстил, които формират над 70% от целия износ от текстилната промишленост в страната. Най-голям дял в износа на тези стоки имат: костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони и т.н., които през 2011 г. възлизат на 32% (375.9 млн. евро).  С най-малък принос в износа на българско текстилно производство към чужбина са: горни облекла за спорт, комбинезони и ансамбли за ски и бански костюми. Те генерират близо 2% от износа на индустрията.

Осемте основни вида стоки, формиращи преобладаващата част от българския износ на T&O, формират 868.7 млн. евро износ  през периода януари-август 2011 г. (при 755 млн. евро през аналогичния период на 2010 г.). Констатира се нарастване на износа със 114 млн. евро, или с 15.1%

Пред вид на това, че през този период износът на цялата индустрия възлиза на 1176 млн. евро, определено се налага извода за силната му  концентрация в малко на брой стоки.

Анализът на данните за вноса на текстил, трикотаж и облекло през осемте месеца на 2011 г. показват също сравнително висока концентрация в няколко групи стоки, както и при износа. Най-голям е вносът на  различни видове тъкани през годината, който възлиза на 310 млн. евро и 33.7% от вноса на страната (при 263млн. евро през аналогичния период на 2010 г.).  Вносът на тази група стоки нараства спрямо предходната  2010 година с  18.0%. Най-малък отново е вносът на стоковата група чорапогащи, чорапи и други подобни артикули. През периода януари-август 2011 г. той възлиза на 14 млн. евро и 1.5% от целия внос на бранша ( при 12 млн. евро през аналогичния период на 2010 г.)

Търговският баланс на индустрията периода януари-август 2011 г. се запазва положителен и възлиза на 257 млн. евро, срещу положителен от 211 млн. евро през аналогичния период на 2010 г.

И през осемте месеца на 2011 г. основните пазари на българската текстилна промишленост се запазват. В подреждането на първите 6 държави няма промяна. На техните пазари е реализирана продукция в размер на 901 млн. евро, или 76.6% от износа на текстилната индустрия.

Италия продължава да е на първо място с дял от 24%. Следват Германия (23%), Гърция (13%). По този начин в тези три страни се реализира над половината от изнасяните текстилни изделия на нашата страна. По  надолу в класацията се подреждат съответно Франция, Англия и Испания.

Традиционно продажбата на текстилната ни продукция се извършва основно в страни членки на Европейския съюз и по-малко в съседните балкански страни. Основните ни балкански партньори са Гърция, Турция и Румъния, където през осемте месеца на 2011 г. е реализирана продукция на текстилната индустрия в размер на 188 млн. евро.

През периода януари-август 2011 г. износът на текстилните изделия  за водещите пазари  нараства със 17%  спрямо същия период на 2010 г.

И през януари-август 2011 г. се запазва тенденцията да се внасят продукти за текстилната промишленост от едни и същи държави. Характерно е, че Китай възстановява изгубените позиции от преди няколко години. Така през 2011 г. водещите 6 страни формират 74.8% от вноса на текстилни изделия (687 млн. евро) и  нараства в сравнение с 2010 г. с  16.4%.

Италия, както и при износа,  е отново водеща страна, насочваща  стоки от текстилната индустрия към България (23.9%). Следват  Германия (14.7%) и Гърция (13.3%), Турция, Франция и Китай.

Основните ни балкански партньори ,от които внасяме текстилна продукция, са отново Гърция, Турция и Румъния. През 2011 г. от тези страни нашата страна е внесла изделия на стойност 256 млн. евро. Това е близо една трета от общия внос на текстилни стоки и материали през  анализирания период на 2011 г.