Специални оферти

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ТУРИСТИЧЕСКО ЛОГО НА СОФИЯ

 

Популяризирането и утвърждаването на София като столица и многообразна туристическа дестинация, налага необходимостта от изработване на отличителен и характерен графичен знак /лого/.

Избраният графичен знак ще бъде неразделна част от печатни рекламни материали, информационни и промоционални носители, сувенири и албуми, уеб сайт, електронна реклама и всички възможни медии с цел визуално комуникиране и налагане на туристическия етикет (лейбъл) на град София в дългосрочен план.

За избор на проект за запазен графичен знак, ОП ”Туристическо обслужване” обявява открит конкурс за избор на проект, представящ София като столица и туристическа дестинация със следните дадености:

 • Град на кръстопът с богато културно-историческо наследство.
 • Град за просвета, духовност и толерантност.
 • Град за делови срещи, забавления и емоции.
 • Град за спорт в четири сезона.
 • Град за кулинарни пътешествия.

Обект на конкурса е град София - столица и туристическа дестинация, със своето местоположение, природа, културно-историческо наследство.

Предмет на конкурса е създаването на лого (запазен графичен знак) на София, презентиращо я като столица и уникален туристически център.

 ВСЯКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА:

            1. Заявление за участие в конкурса, попълнено по образец, лично или от упълномощен от участника представител.

            2. Проект/и на лого за туристическа дестинация „София”, включващи, както следва:

ü      Лого, цветен вариант, при който дългата страна трябва да бъде 16 см.

ü      Лого, черно-бял вариант, при който дългата страна трябва да е 2 см.

ü      Комбинация на логото със запазения шрифт в два варианта – кирилица и английски език.

            Всеки проект, включващ гореизброените варианти, се представя разпечатан на един картон във формат А3 и на CD, записан в pdf файл. Конкурсът е явен, името, телефонът и адресът за кореспонденция на всеки участник трябва да са поставени на гърба на всяка разпечатка.

 

            3. Други изисквания:

ü      Проектите да са придружени от обяснителен текст за идеята и концепцията на логото до 1 (една) страница, формат А4.

ü      Проектите трябва да са направени специално за конкурса и да не са участвали досега в други конкурси. 

ü      Проектите на лого не трябва да са придобили публичност в общественото пространство и разпознаваемост във връзка с друг продукт, услуга, дестинация, лице и др. и/или да са регистрирани като марка или друг обект на интелектуална собственост.

            4. Декларация/и, попълнени по образец, за предоставяне авторските права на Възложителя при спечелване на първа награда в конкурса, която се попълва лично от участника и се поставя в плика заедно с представените авторски проекти.

ВАЖНО: Предложенията за участие в конкурса, които не отговарят на горепосочените изисквания, се отстраняват от участие в конкурса и не се разглеждат от Конкурсната комисия. В случай, че вече са оценени, се дисквалифицират.

В КОНКУРСА могат да участват самостоятелно или в екип художници, рекламни и дизайнерски агенции, студенти, архитекти, както и неспециалисти в графичния дизайн. Всеки участник има право да представи не повече от два проекта.

ОЧАКВАНИЯТ РЕЗУЛТАТ е да се избере уникален графичин знак /лого/ с високи графични и идейни качества. Логото следва да е оригинално и запомнящо и бързо и лесно да комуникира София като столица и атрактивна туристическа дестинация.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ще бъдат:

  Характерно символно значение за София.

  Лаконичност и яснота на графичния образ.

  Възможност за разработване на логото в цялостна система за визуална идентичност.

 

            НАГРАДЕН ФОНД ще бъде разпределен между първите пет селектирани участника, както следва:

-       Четири поощрения по 1 000 лв.

-       Една първа награда от 3 000 лв., която се заплаща като възнаграждение по Договор за поръчка за изработване на лого.

            На победителя в конкурса ще бъде предложено проектирането на цялата визуална идентичност (brand book) на туристическото лого на София по цени, предложени от възложителя, и съгласувани със Съюза на българските художници – секция Графичен дизайн.

            Награденият и селектираните проекти ще бъдат представени на сайта info-sofia.bg и в Културно-информационния център на общината в подлеза на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

            Резултатите от конкурса ще бъдат официално оповестени на 31 октомври 2011 г., понеделник в 17.00 ч., в Културно-информационния център на общината в подлеза на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 

            КОНКУРСНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ може да бъде получена до 30 септември 2011 г. от Деловодството на ОП ” Туристическо обслужване”, София, ул. „Оборище” № 44, ет. 3.; тел. за връзка 02 943 47 28.

 

            СРОК ЗА ПОДАВАНЕ на проектите е 20 октомври 2011 г., четвъртък, до 17.00 часа на адрес – София, ул. „Оборище“ 44, ОП „Туристическо обслужване“. Проектите се предават в запечатан плик с надпис „Конкурс за туристическо лого на София“ и име на участника.

           

            КОНКУРСНА КОМИСИЯ

 

Председател:

Вилиам Китанов -  СБХ секция „Графичен дизайн”

Членове:

 1. Проф. д-р Свилен Стефанов - Национална Художествена Академия, катедра „Изкуствознание“, куратор
 2. Райна Дудункова - графичен дизайнер, арт директор на РА ”РИМИ”
 3. Ненко Атанасов - СБХ, криейтив директор на рекламна агенция „Постер хаус“
 4. Паулиана Новакова - БНР, Директор на дирекция „Интернет и цифрови програми“
 5. Юрий Дачев - БНТ, автор на предаването „Рецепта за култура“
 6. Витан Иванов - председател на Съвет по туризъм – София

            Резервни членове:

 1. Георги Павлов - СБХ , секция „Графичен дизайн”,
 2. Димитър Стоянович - журналист, гл. сценарист „Господари на ефира” 

Заседанията на Комисията се провеждат в зала на Столична община.