Информация за пресата

ПИСМО НА БАПИОТ ДО МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

 

 

 

                                                                      

 

 

ИЗХ.№ 56/20.07.2007 г.

ДО

Г-Н ПЕТЪР ДИМИТРОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

От името на всички членове на Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил /БАПИОТ/ Ви поздравявам с избирането Ви за министър на икономиката и енергетиката. Пожелаваме Ви успехи в работата Ви на този не лек и отговорен пост.

Използвам повода да изразя и нашата благодарност за изразената от Вас публична позиция на подкрепа към текстилния бранш, по повод изкуствено създаденото социално напрежение в едно от нашите образцови предприятия - „Пирин текс" -гр. Гоце Делчев. Удовлетворени сме, че разбирате значимостта на нашия отрасъл за националната икономика. Ето защо се надяваме, че вече като министър ще предприемете конкретни действия за преодоляване на създалата се ситуация.

Държим в най-скоро време да проведем работна среща, на която да Ви представим лично нашата позиция и очаквания ни за подкрепата от страна на правителството.

Ще Ви припомня, че в нашата Асоциация членуват над 155 фирми. Като цяло заетите в текстилния бранш са 170 000 души. Фирмите от текстилната индустрия бележат икономически подем през последните години и предлагат продукция, която отговаря на високите изисквания на европейските и световни пазари. Текстилната индустрия е един от малкото отрасли с положителен търговски баланс, който за м.г. възлиза на 324 млн. лева. Браншът е привлекателен за чуждестранни инвестиции и има потенциал за успешно развитие.

Надявам се на своевременен отговор от Ваша страна.

 

 

20.07.2007 г.                                   С уважение,
                                                        Валерия Жекова
                                                        Председател на УС на 
                                                        БАПИОТ