English Начало Контакти

Анализи

Анализ на първото полугодие на 2009 г.

таблица 1 Шестте основни групи стоки формиращи износа в текстилния бранш за полугодието

Шестте основни вида стоки формиращи 95% от целия износ в текстилната индустрия за първото полугодие на 2009 г.

Вид стока

Износ/хил. т.

Износ/млн. лв.

% от общия износ в лева

ОБЛЕКЛА И ДОПЪЛНЕНИЯ ЗА ОБЛЕКЛАТА, РАЗЛИЧНИ ОТ ТРИКОТАЖНИТЕ ИЛИ ПЛЕТЕНИ

12

612

42%

ОБЛЕКЛА И ДОПЪЛНЕНИЯ ЗА ОБЛЕКЛА, ТРИКОТАЖНИ ИЛИ ПЛЕТЕНИ

15

530

37%

ВЪЛНА, ФИНИ И ГРУБИ ЖИВОТИНСКИ КОСМИ; ПРЕЖДИ И ТЪКАНИ ОТ КОНСКИ КОСМИ

5

68

5%

ЩАПЕЛНИ СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ ВЛАКНА

6

66

5%

ДРУГИ КОНФЕКЦИОНИРАНИ ТЕКСТИЛНИ АРТИКУЛИ; АСОРТИМЕНТИ; ПАРЦАЛИ И УПОТРЕБЯВАНИ ОБЛЕКЛА И ТЕКСТИЛНИ АРТИКУЛИ

10

48

3%

СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ НИШКИ; ЛЕНТИ И ПОДОБНИ ФОРМИ ОТ СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ

4

37

3%

Общо

52

1361

95%

Източник: НСИ

 • Общият износ в индустрията на текстила и облеклото се равнява на близо 1.5млрд. лв. Наблюдаваме съвсем ясно, че почти целият износ е концентриран в по-малко от половината продуктов портфейл на стоките в текстилния сектор. Описаните шест групи стоки и продукти, от общо четиринадесет групи, засягащи текстилната индустрия, формират 95% от целия износ в текстилната промишленост в страната.
 • Най-голям дял в това имат облеклата и допълненията за облекла, като те концентрират 79% от износа или около 1.1 млрд. лв.
 • През първите шест месеца на 2008 г. износът на облекло и текстил е бил над 1.7 млрд. лв., а през същия период на 2009 е около 1.36 млрд. лв., което представлява спад в стойностите от 20.6% в парично изражение.
 • Свидетели сме и на спад в изнесените количества стоки за първите шест месеца от 2009 г. спрямо същия период на 2008 г. с около 14 хил. т. или с приблизително 21% (66 хил. т. за първото полугодие на 2008 г. спрямо 52 хил. т. износ за първото на 2009 г.).

таблица 2 Шестте основни групи стоки формиращи вноса в текстилния бранш за полугодието

Шестте основни вида стоки формиращи 77% от целия внос в тексилната индустрия за първото полугодие на 2009г.

Вид стока

Внос/хил. т.

Внос/млн. лв.

% от общия внос в лева

ОБЛЕКЛА И ДОПЪЛНЕНИЯ ЗА ОБЛЕКЛА, ТРИКОТАЖНИ ИЛИ ПЛЕТЕНИ

10

183

16%

ТРИКОТАЖНИ ПЛАТОВЕ

11

156

14%

ПАМУК

12

145

13%

ОБЛЕКЛА И ДОПЪЛНЕНИЯ ЗА ОБЛЕКЛАТА, РАЗЛИЧНИ ОТ ТРИКОТАЖНИТЕ ИЛИ ПЛЕТЕНИТЕ

5

151

13%

ВЪЛНА, ФИНИ И ГРУБИ ЖИВОТИНСКИ КОСМИ; ПРЕЖДИ И ТЪКАНИ ОТ К

6

117

11%

ЩАПЕЛНИ СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ ВЛАКНА

15

108

10%

Общо

59

860

77%

Източник: НСИ

 • При вноса разпределението на дяловете на отделните стоки в общия внос е сравнително равномерно, т.е. не наблюдаваме рязки отклонения, а дяловете се движат в диапазон 10-16%. Най-висок е делът на внос на „Облекла и допълнения за облекла, трикотажни или плетени" като веднага след него се нареждат „Трикотажни платове" и памукът.
 • Наблюдаваме, че за първите шест месеца на 2009 г. износът като левови стойности надвишава вноса. Такава тенденция в текстилната промишленост има и при първото полугодие на 2008 г., но като цяло през първите шест месеца на тази година сравнени с първите шест на миналата наблюдаваме спад в стойностите и на износа, и на вноса. При сравнението на двете първи полугодия - на 2008 и 2009 г., отчитаме спад във внесените количества на наблюдаваните от нас текстилни продукти с около 28% или 23 хил.т. (82 хил. т. внесени през първото полугодие на 2008 г. спрямо 59 хил. т. за първото на 2009 г.), както и в левовите стойности с приблизително 25% или 284 млн. лв. (1.144 млрд. лв. за първото полугодие на 2008 г. спрямо 860 млн. лв. внос за първото на 2009 г.)

таблица 3 Осемте основи държави, към които е насочен износът на текстилни продукти

Осемте основни държави, към които е насочен 85% от износа на стоки от текстилната промишленост за първото полугодие на 2009 г.

Държава

Износ/хил. т.

Износ/млн. лв.

% от общия износ в лева

Италия

14

368

25%

Германия

8

292

20%

Гърция

9

232

16%

Франция

3

128

9%

Испания

2

65

4%

Обединено Кралство

3

52

4%

Австрия

1

36

2%

Белгия

1

31

2%

Нидерландия

1

23

2%

Общо

42

1227

85%

Източник : НСИ

 • Основните осем партньора, към които е насочен износът на текстилни стоки, формират и 85% от общия ни износ или 1.2 млрд. лв. Износът за тях се равнява на около 42 хил. т.
 • Република Италия е на първо място по износ на различните видове текстилна продукция с 25% от общия размер на износа. Следвана от Германия (20%) и Гърция (16%). Така трите държави формират повече от половината реализиран износ - 61%.
 • Продажбата на текстилната ни продукция се извършва основно в страни членки на Европейския съюз.

таблица 4 Осемте основи държави,  от които се формира вносът на текстилни продукти

Осемте основни държави, от които се реализира 84% от вноса на стоки от текстилната промишленост за първото полугодие на 2009 г.

Държава

Внос/хил. т.

Внос/млн. лв.

% от общия внос в лева

Италия

12

258

23%

Гърция

14

205

18%

Германия

14

166

15%

Турция

19

122

11%

Франция

3

85

8%

Австрия

1

33

3%

Китай

6

29

3%

Испания

1

28

3%

Общо

70

926

84%

Източник : НСИ

 • Партньорите, от които се внасят текстилни стоки, формират голямата част от общия внос 84% или 926 млн. лв. Българските производители и предприятия в бранша внасят за полугодието от тези държави около 70 хил.т. продукция.
 • Република Италия запазва и първото място при вноса - 23% от общия му размер. Следвана от Гърция (18%) и Германия (15%).
 • Вносът на текстилна продукция се извършва основно от страни членки на Европейския съюз.