English Начало Контакти

Анализи

ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ - Октомври 2008

 

В периода преди разрастването на световната финансова криза, България реализира висок икономически растеж за второто тримесечие на 2008 г., въпреки видимото забавяне на растежа на потреблението и инвестициите.  Продължи и тенденцията от предишните периоди на  нарастване на реалния растеж на износа на стоки и услуги и забавяне на растежа на вноса. Ускорено расте добавената стойност в сектора на услугите, растежът в индустрията се забави, но остава водещ сред икономическите сектори.

През третото тримесечие бизнес климатът се запазва на високи нива, но има слаба последователна тенденция на понижаване. Влошава се и показателят „доверие на потребителите" - нараства песимизмът за настоящото и очакваното развитие на икономическата ситуация.

Динамиката на търсенето и предлагането до полугодието и краткосрочните данни до септември са основание да очакваме през третото тримесечие общият икономически растеж да е по-висок в сравнение с растежа за периода година назад. Очакваме възстановяването на селското стопанство да продължи, същевременно растежът в индустрията и в услугите ще се забави в сравнение с година назад. За цялата 2008 г. също очакваме по-висок растеж в сравнение с миналогодишния, но през 2009 г. очакваме забавяне.

Влошаването на дефицита на текущата сметка с 47 на сто спрямо дефицита за същия период на миналата година почти изцяло се дължи на нарастването на дефицита по търговското салдо, главно поради повишените цени на енергоизточниците.  Същевременно растящият внос на инвестиционни стоки показва, че местните и чуждестранните инвеститори не очакват криза в производството. Притокът на преки чуждестранни инвестиции остава сравнително устойчив, въпреки финансовата криза и негативния доклад на ЕС.

Сред потребителите продължават да се регистрират тревожни инфлационни усещания и очаквания. От друга страна, не се откроява наличие на вътрешен инфлационен натиск от страна на бизнеса за движението на цените до края на 2008 г.. Повече изненади с въздействие върху пазарната инфлация можем да очакваме по линия на горивата, най-вече поради все така непредсказуемата динамика на международните и респективно вътрешните им цени. В предстоящите месеци са предвидени и вероятни още увеличения на административно контролирани цени. До края на годината можем да очакваме да се натрупа инфлация в диапазон 8-9 на сто.

Заетостта продължава да расте. Общата безработица намалява, но младежката расте, същевременно значително намаляват продължително безработните. Регистрираната безработица също продължава да намалява. Същевременно обаче, реалният растеж на производителността се ускорява само през първото тримесечие и се забавя през второто тримесечие  в сравнение с растежа година назад, което е индикация за известно влошаване на качеството на общия икономически растеж, който за второто тримесечие също се забави на годишна база.

Все още няма сериозно подобряване в бизнес средата. През последните три години на практика не бяха премахнати ругулаторни режими. Тепърва предстои работа по облекчаване на режимите, администрирани на местно равнище. По отношение на корупцията е налице влошаване, констатирано в доклада на ЕК от юли, а също  и в  доклада „Индекс за възприятие на корупцията за 2008 година" на „Transparency International", който определя страната ни като най-корумпираната сред 31 държави от ЕС и Западна Европа. Позитивни промени в бизнес средата са въвеждането на електронния търговски регистър и значителното облекчаване на процедурите по стартиране на бизнес.

Предстои да се разбере как ще работи новата експортна стратегия на страната.

Продължават дебатите по разпределението на осигурителната тежест между  работниците, работодателите и държавния бюджет, която трябва да влезе в сила през следващата година; основната промяна остава участието на държавата с фиксирана ставка.

Паричното предлагане към август 2008 г. расте, но с по-бавни темпове. Лихвените проценти по всички кредити ускоряват своя темп редно с около 1 процентен пункт. Наблюдаваме известно забавяне в темповете на нарастване, както на депозитите в чужда валута, така и на депозитите в лева.  Банковата система бележи ръст и ликвидността й в края на юли гарантира достатъчно покритие на привлечения ресурс. Същевременно в годишния си отчет за 2007 г. Фондът за гарантиране на влоговете в банките констатира, че са налице симптоми за бъдещи проблеми при част от вземанията на трезорите. Основното му послание е банките да внимават с отпускането на рискови кредити.

Предлагането на жилищни имоти надвишава търсенето в порядъка на един и половина - два пъти. Повишените лихви по кредитите ще продължат да притискат жилищния пазар. Финансирането на покупки на съществуващи имоти ще бъде все по-трудно. При ваканционните имоти предлагането многократно надвишава търсенето, налице е стагнация в сегмента и инвестицията в така наречения „втори дом" се очертава като най-рискова. Продължава тенденцията за развитие на търговски центрове не само в големите, но и в малките градове на страната. Цените на търговските площи засега остават стабилни.

В отговор на критиките от страна на ЕК правителството прие подробен доклад и план за преодоляване на проблемите в работата с европейските фондове. Позитивните моменти в доклада са свързани с промени в Закона за обществените поръчки с цел по-голяма прозрачност; предвидено е приемане на Закон за конфликт на интереси; предложени са мерки за укрепване на административния капацитет на държавните служители; разработени са конкретни мерки за значително подобряване на управлението на средствата по ОП „Транспорт" и ОП „Регионално развитие." В доклада има обаче моменти, които не са достатъчно добре изяснени - липсват срокове за приемане на промените в законодателството; липсват конкретни мерки за взаимодействие с прокуратурата; предвидена e прекомерна централизация на дейностите по планирането, управлението, наблюдението и контрола на средствата от ЕС; липсват мерки за гарантиране на независимостта на изпълнителните агенции; отсъстват мерки за подобряване на координацията между министерствата, между централните, регионалните и местните власти.

 * * *

Изт. Център за икономическо развитие и Списание Мениджър