English Начало Контакти

България в ЕС

Закон за данъците върху доходите на физически лица

 

В ЗДДФЛ са запазени повечето от принципите на отменения ЗОДФЛ, като се въвеждат и някои принципно различни регламента по отношение облагането с окончателен годишен (патентен) данък през 2007 г. С патентен данък ще се облагат вече само физически лица, включително ЕТ, ако отговарят едновременно на всички условия, изброени в чл. 39, ал. 1 от ЗДДФЛ. Нов момент, спрямо разпоредбите на действащия до 31.12.2006 г. закон, е тези лица да не са регистрирани по ЗДДС, с изключение на регистрация по вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от ЗДДС. Това означава, че от началото на 2007 г. юридическите лица, както и лицата (физически лица плюс ЕТ), регистрирани по реда на ЗДДС, ще се облагат по общия ред, включително когато извършват патентна дейност и оборотът им за предходната година е до 50 хил. лв.

В раздел I на приложението към глава седма от ЗДДФЛ са изчерпателно изброени дейностите, за доходите от които се дължи патентен данък. От кръга на патентните дейности отпадат единствено транспортните средства, включително таксиметровите превози и превозите по допълнителни автобусни линии. Отпадането на патентния данък за тези дейности се мотивира с факта, че годишният му размер не отчита високите разходи за лизингови вноски, ремонт, резервни части и експлоатационни разходи. В тази връзка, лицата, които осъществяват тази дейност, вече ще се облагат на база резултата от стопанската дейност по общия ред на закона.

По нов начин се изчислява размерът на патентния данък, когато дейността започва или се прекратява през течение на годината. Съгласно чл. 40, ал. 4 от ЗДДФЛ данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността. С промяната се дава възможност за намаляване на патентния данък, независимо от обстоятелствата, причинили преустановяването на дейността. Това не се отнася за хотелиерството и ресторантьорството.

С нормата на чл. 41 от ЗДДФЛ е предвидена следната поредност за ползване на данъчните облекчения за физическите лица и ЕТ:

1. Лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност ползват намаление 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година.

2. Лицата, които извършват с личен труд през цялата данъчна година повече от един вид патентна дейност, заплащат 50 на сто от данъка. Това облекчение не се прилага при следните дейности: "Услуги с атрактивен характер"; "Обучение на водачи на моторни превозни средства";, "Услуги "Пътна помощ" на пътни превозни средства" и "Услуги със земеделска и горска техника".

3. Пенсионери, които извършват патентна дейност, посочена в раздел I, т. 5, 6, 8-15, 18-20, 25, 27-29 и 31 на приложението, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година.

4. Лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват някои от следните дейности: бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги; козметични услуги, поставяне на татуировки; маникюр, педикюр, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното място.

Данъчна декларация за облагане с окончателен годишен /патентен/ данък по реда на чл. 59, ал. 1 от ЗДДФЛ се подава в срок до 31 януари на текущата година /чл. 60 от ЗДДФЛ/.

Окончателния годишен
/патентен/ данък се внася на четири равни вноски по тримесечия в срок до 31 януари; 30 април; 31 юли и 31 декември.

Местните и чуждестранните физически лица подават годишна данъчна декларация по реда на чл. 50 от ЗДДФЛ до 30 април на годината следваща годината на придобиване на дохода. Лицата, подали годишна данъчна декларация в този срок по електронен път ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация. Всички останали физически лица ползват същото облекчение ако подадат до 10 февруари годишната данъчна декларация и внесат данъка в същия срок.

За доходи, облагаеми с окончателен данък по глава шеста на закона задължение е на предприятията и самоосигуряващите се лица да подават данъчна декларация, платци на доходи, удържали окончателен данък за начислени доходи. Декларацията се подава в сроковете за внасяне на данъка по чл. 65 и 67 от ЗДДФЛ.

С разпоредбата на чл. 73 от ЗДДФЛ е предвидено, предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО - платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените доходи на физически лица през данъчната година, различни от трудови правоотношения и пенсии. Справката се представя в срок до 30 април на следващата година на ТД на НАП по мястото на регистрация на платеца на дохода. При изплатени доходи на повече от 10 физически лица, справката се предоставя само на електронен носител.

Сроковете и мястото на внасяне на данъците са посочени в глава дванадесета от ЗДДФЛ. 

Георги КОНЕВ - данъчен експерт