English Начало Контакти

България в ЕС

Главна инспекция по труда стартира национална кампания за проверка спазване разпоредбите на Кодекса на труда

От 1 март до 30 април 2007 г. Главна инспекция по труда ще проведе в цялата страна национална кампания за проверка спазване разпоредбите на Кодекса на труда (КТ),  свързани със заплащането на труда и полагането на нощен и извънреден труд  основно в предприятия от икономически дейности "Сухопътен транспорт", "Хотели и ресторанти", Производство на облекло" , "Производство на текстил"  и в малки и средни фирми от други отрасли. В проверките ще бъде включен целият наличен инспекторски състав в страната.
Приоритетно в графиците за инспектиране ще бъдат включени предприятия, в които досега не са извършвани проверки за спазване разпоредбите за изплащане на трудовите възнаграждения и полагането на нощен и извънреден труд. Ще бъдат проверени работодателите във фирми от посочените по-горе икономически дейности, както и от малки и средни предприятия,  за които при минали проверки са установени нарушения, свързани със заплащането на труда и полагането на нощен и извънреден труд.
Във връзка с възникване  на трудовите правоотношения с работника или служителя инспектиращите ще проверяват дали  е сключен писмен трудов договор, дали е изпратено уведомление до съответното териториално поделение на Националната агенция за приходите (НАП), връчено ли е копие от уведомлението на работника/служителя, уговорен ли е размерът на основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер и периодичността на изплащане. Тъй като заплащането на труда е пряко свързано с работното време, работодателите ще бъдат проверявани за това установено ли е разпределение на работното време (РВ), продължителността на работния ден; има ли режим на удължено РВ, на намалено РВ, на непълно РВ, на ненормирано РВ. Издават ли се заповеди за задължение за дежурство и "на разположение" и спазва ли се размера на максималната продължителност на задължение за "на разположение". В автомобилния транспорт и другите транспортни дейности ще бъде проверено работодателите определили са работното време, осигурени ли са задължителните по КТ почивки и дали работното време се отчита в индивидуален дневник за всяко лице. За извънредния труд - допуска ли се полагане на труд извън установеното за работниците и служителите РВ; спазват ли се изискванията за допустимост по изключение на извънреден труд, както и недопустимост за полагане на извънреден труд, предвидена в чл. 147 от КТ; отчита ли се положеният извънреден труд пред Инспекцията по труда.
За заплащането на труда - проверките ще обхванат наличието на вътрешно-фирмена уредба  и система за заплащане на труда. При установена система за заплащане на труда според изработеното, уговорен ли е между работодателя и работника  размерът на трудовото възнаграждение за единица изработка (трудова норма), за времето на престой не по вина на работника или служителя изплаща ли се брутното трудово възнаграждение; изплащат ли се месечно в процент към основното трудово възнаграждение по индивидуалния трудов договор, допълнително трудово възнаграждение за всяка прослужена година. Също така ще бъде проверявано заплащането на нощния и извънредния труд, заплащането по време "на разположение" и заплащането за работа по време на официални празници.

Свали документа с приоритетите, на които комисиите ще държат свали pdf (240Kb)