English Начало Контакти

България в ЕС

05.01.2007

ОБЩИ НАСОКИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА МИТНИЧЕСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ЧАСТ ПЪРВА ПРЕХОДНИ МЕРКИ От датата на присъединяване към Европейския съюз е валидно следното правило - основните договори (Договора за ЕО, Договора за атомна енергия и Договора за ЕС), както и правните актове, основаващи се на тези договори (напр. Ми

Прочети повече >>
05.01.2007

ПРОМЕНИ В МИТАТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Какви промени ще настъпят в митата, прилагани по вноса в България от датата на присъединяване към Европейския съюз?

Прочети повече >>
05.01.2007

НАРЕДБА № Н-17 от 13.12.2006 г.

Чл. 1. С тази наредба се урежда реда за попълване на Единния административен документ (ЕАД) при писмено деклариране на стоки пред митническите учреждения в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията въвеждащ разпоредби за прилагане на Регламе

Прочети повече >>
04.01.2007

Информация за вносителите на текстил и текстилни изделия, за които във връзка с присъединяването към Европейския съюз, от 01. 01. 2007 г. Република България ще прилага количествени ограничения при внос

Република България става член на Европейския съюз (ЕС) от 01. 01. 2007 г. и следва да прилага редица външнотърговски мерки в съгласие с политиката на съюза. От тази дата България ще прилага актове на ЕС, регламентиращи вноса на някои изделия от текстил

Прочети повече >>
04.01.2007

От 1 януари 2007 г. болничните ще се изплащат от НОИ

От 1 януари 2007 г. паричните обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане, за отглеждане на малко дете и помощите от държавното обществено осигуряване ще се изчисляват и изплащат от териториалните поделения на Национа

Прочети повече >>
04.01.2007

Документи за електронно деклариране при режим транзит са публикувани в Интернет

Агенция "Митници" съобщава, че е създала всички необходими предпоставки за преминаване към електронно деклариране при режим "Транзит". Обезпечен е механизъм за регулярно публикуване на изискванията при електронното деклариране на интернет страницата на Аг

Прочети повече >>
04.01.2007

Данъчното облагане в Република България през 2007 година

С присъединяването на Република България към Европейския съюз се наложиха съществени промени в данъчното ни законодателство с цел хармонизацията му с изискванията на европейските директиви в областта на данъчното облагане.

Прочети повече >>
04.01.2007

Нов митнически документ в търговията ни с Турция

След 1 януари 2007 г. Споразумението за свободна търговия между България и Турция спира действието си. Движението на стоки между двете държави ще се осъществява според правилата на Митническия съюз на ЕС, който ще изисква товарите да са придружават не от

Прочети повече >>
05.12.2006

Специфични изисквания за здравословни и безопасни условия на труд в предприятията за производство на облекло/3/

Основните нормативни актове, определящи общите изисквания в областта на здравословните и безопасни условия на труд са Кодексът на труда (КТ) и Законът за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

Прочети повече >>
30.10.2006

СЕМИНАР ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИТЕ И АВТОНОМНИ МИТА В ЕС

На 26 октомври 2006 г. Агенция „Митници” и Министерство на финансите проведоха семинар за Преференциалните и автономни мита в ЕС. На семинара бяха засегнати важни теми като „СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ТЪРГОВИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗХО

Прочети повече >>
стр. 12 от 14  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14