English Начало Контакти

Информация за проекти

Проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, чрез Схема №. BG 051PO001-2.1-02 за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ: “Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2”.

 

Фирмите, които кандидатстват трябва да отговарят на следните условия:

  • Фирмата да няма задължения към Държавата,
  • Фирмата да предостави актуално състояние,
  • Фирмата да предостави заверени годишни счетоводни отчети и баланси
  • Всеки един служител или работник от фирмата-кандидат, да е работещ и с платени осигуровки,
  • Фирмата да предостави списък с трите имена и ЕГН на обучаващите се, в който да бъде отбелязано досегашното образователно ниво,
  • Фирмата да осигури лице за контакт, за осигуряване на навременна и точна информация, за подготовка , провеждане и обслужване на Проекта, като не е задължително това лице да е обучаващ се в Проекта.

По отношение на броя учасници в Проекта от една фирма, няма ограничения -  всеки работодател сам преценява колко хора би искъл да бъдат обучавани. Допустимото професионално обучение  - до 120 часа и/или 40 часа ключови компетенции.

 

Ползите от участие в този проект:

  • Безплатно професионално обучение
  • Международно признат Сертификат на успешно обучилите се
  • Придобиване на опит в управление на Проекти, финансирани от ЕС
  • Повишаване на производителността и адаптивността на заетите лица в бранша

Изпълнението  може да  започне през 2010 година, ако до 30.09.2009 г. участниците заявят желание за обучение по следните специалности:

Специалностите са:

За контакти:

ЕВРОБУЛ ТРЕНИНГ ООД - Център за професионална квалификация и обучение (ЦПКО)

Координатор: инж. Мария Динчева, GSM 0887484008
За информация:Николина Иванова
тел.: 02/ 988 35 15 (вътр. 105), Факс: 02/987 08 35,
GSM: 0884 26 14 32

e-mail: m.dincheva@eurobulholding.comwww.eurobulholding.com

Г-жа Мария Динчева ще бъде на BGate 2009/Есен за въпроси и  контакт.