English Начало Контакти

Информация за проекти

Открита е за прием на проекти процедурата за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Конкурентоспособност” BG161PO003-2.3.02 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА”

Микро, малките и средни ТЕКСТИЛНИ и ШИВАШКИ предприятия (освен микропредприятията, регистрирани в селски общини за обектите им такива общини) са допустими по тази процедура, тъй като тези икономически дейности са в допустимия сектор С „Преработваща промишленост”.

По тази процедура едно допустимо текстилно или шивашко предприятие може да кандидатства с проект за до 4 млн.лв. разходи и да получи безвъзмездна финансова помощ до 50% от стойността на проекта, т.е. до 2 млн.лв. Няма указана долна граница на стойността на проекта.

Основното правило в тази процедура е, да се докаже, че чрез проекта се постига поне 10% енергоспестяване на единица продукция спрямо съществуващото енергопотребление. При закупуване на ново оборудване, което до сега няма аналог в съществуващото оборудване на кандидата-бенефициента, сравнение се прави спрямо „обичайната за страната практика”. Процедурата допуска също извършване на строително- монтажни работи, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд (вкл. саниране на сгради, подмяна на дограма и др.), ако тези сгради са получили разрешение за строеж преди 14 ноември 2008 г., на която дата влезе в сила Закона за енергийната ефективност.

Предприятията могат да закупуват разнообразно ново енергоспестяващо оборудване, вкл. различни типове текстилни и шевни машини, да подменят или усъвършенстват отоплителните, вентилационни и климатични си системи, да внедряват възобновяеми енергийни източници от типа на слънчеви колектори за топла вода, термопомпи и др.

Ако проектът изисква закупуването на машини и оборудване при текстилните и шивашките предприятия по правило се изисква енергиен одит. Основната му задача е да извърши обследване на енергийната ефективност на предвидените по проекта СМР и  оборудване и да изготви енергиен доклад. Ако това обследване покаже, че е налице поне 10% енергоспестяване, то проектът си счита за допустим от енергийна гледна точка. 

Специфично изискване е кандидат- бенефициентите да докажат възможност да осигурят финансови средства за изпълнението на проекта в размер на не по-малко от 80% от стойността на общите допустими разходи по проекта, под една от следните форми:

- предварителна оферта за предоставяне на кредит за изпълнението на проекта, издадена от банка-партньор на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) - (това са Алианц Банк, Банка ДСК; МКБ Юнионбанк; ПроКредит Банк: Райфайзенбанк: УниКредит Булбанк), въз основа на извършена оценка на кредитоспособността на кандидата; или

- писмено потвърждение, издадено от банка-партньор на ЕБВР, че кандидатът разполага със собствени финансови ресурси във финансова институция, предназначени за изпълнението на проекта или

- комбинация от горните две.

По тази процедура има осигурени 150 млн.евро за безвъзмездно съфинансиране на проекти и още 150 млн.евро за кредитиране на желаещите бенефициенти.

За по-подборна информация: www.opcompetitiveness.bg и www.eufunds.bg.