English Начало Контакти

Информация за проекти

Предстояща схема за бизнеса по ОП „Конкурентоспособност“

На 26 април 2013 г. бе одобрена промяна в Индикативната годишна работна програма. Изменението предвижда в началото на второто тримесечие на годината да бъде обявена процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“. По процедурата микро, малки и средни предприятия ще могат да кандидатстват за инвестиции в нови технологии и оборудване, които да повишат тяхната конкурентоспособност и да допринесат за разширяване на пазарите. Общият размер на предстоящата процедура е 50 млн. евро, като безвъзмездната финансова помощ е 70% за микро и малки и 60% за средни предприятия. Минималният размер на помощта за проект е 100 000 лева, а максималният – 2 млн. лева в зависимост от категорията предприятие.

През април 2013 г. са направени изменения в Насоките за кандидатстване по текущата процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика". Промените произтичат от влизането в сила на ПМС № 69/2013 г., което облекчава провеждането на процедури за избор на изпълнители за изпълнение на сключени договори. Допълнения са направени и в Списъка на допустимото за финансиране оборудване като към основните ДМА вече са добавени и спомагателни материали и елементи, необходими за окомплектоването като цялостна работеща система.

До 10 юли 2013 г. фирмите могат да подават проектни предложения и по схема „Внедряване на иновации в предприятията".

По трите процедури за подбор на проекти по ОП „Конкурентноспособност“ през годината фирмите ще имат на разположение общ ресурс в размер на 391 166 000 лева, който могат да инвестират в машини и да получат консултантски услуги.

Инициативата Jeremie предоставя други 563 милиона евро, публични и частни средства, насочени в подкрепа на българските МСП под формата на дялови инвестиции и заеми.

Документи за кандидатстване, допълнителна информация, както въпроси и отговори по процедурите, са публикувани на интернет страницата на оперативната програма www.opcompetitiveness.bg и на Единния информационен портал www.eufunds.bg.