English Начало Контакти

Информация за проекти

Нов прием на проекти по процедура "технологична модернизация в МПС"

На 22.10.2013г.  беше официално обявена новата процедура "Технологична модернизация в малки и средни предприятия".

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Област на въздействие 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията”, операция 2.1.1:  „Технологично обновление в предприятията”, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.

Целта на процедурата е повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез модернизация на материалната и нематериалната база за производство и предоставяне на услуги.  

По процедурата се финансира закупуване и въвеждане в експлоатация ДМА (машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, пряко свързани с производствения процес) и закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи - специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау” или не патентовани технически познания и др., представляващо дълготраен нематериален актив.

Микро и малки предприятия могат да получат до 70% финансиране, а средните –до 60% от общите разходи по проекта.  

Повече информация както и документи за кандидатстване  можете да намерите на този линк:

http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&id=124

 

Краен срок за подаване на проектни предложения - 23.12.2013 г.