English Начало Контакти

Информация за проекти

Правителството утвърди реда за кандидатстване с проекти по 7-те оперативни програми на страната

 

Правителството утвърди изискванията за кандидатстване с проекти по 7-те оперативни програми "Транспорт", "Регионално развитие", "Околна среда", "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", "Развитие на човешките ресурси", "Административен капацитет" и "Техническа помощ", за периода 2007-2013 г. Приетото постановление определя реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз и програма ФАР. Целта е да се осигури ефективен и ефикасен процес на избор на проектни предложения при спазване на принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Безвъзмездната финансова помощ ще се предоставя чрез провеждане на процедура за подбор на проекти или чрез директно предоставяне.

Процедурите за подбор на проекти могат да бъдат:

  • с оглед фазите на кандидатстване - открита процедура или процедура с предварителен подбор;
  • с оглед начина на подбор на проектите - процедура на конкурентен подбор или процедура на подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество;
  • с оглед сроковете за кандидатстване - процедура с определен срок за кандидатстване или без определен срок за кандидатстване.

Открита процедура е тази, при която всеки кандидат представя проектно предложение чрез формуляр за кандидатстване, изготвен в съответствие с насоките за кандидатстване. При този вид процедура се извършва оценка на получените проектни предложения и те се одобряват.

Процедура за предварителен подбор е тази, при която всеки кандидат представя проектно предложение чрез формуляр за предварителен подбор, изготвен в съответствие с насоките за кандидатстване. При тази процедура въз основа на предварително определените в насоките за кандидатстване критерии за оценка се извършва оценка на проектните предложения.

Процедура за конкурентен подбор е тази, при която проектните предложения се оценяват и класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се одобряват всички или част от проектите, по реда на класирането, до покриване на общия размер на предварително определените и обявени финансови средства по съответната процедура.

Процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, е тази, при която проектните предложения се оценяват, като за финансиране се одобряват тези проектни предложения, чиято оценка е равна или надвишава предварително обявена по съответната процедура минимална приемлива цена.

Процедура с определен срок на кандидатстване е тази, при която са предварително обявени един или няколко крайни срока за кандидатстване. Предложенията, получени след тези срокове, не се разглеждат като в случаите на предварително обявени няколко срока по преценка на договарящия орган проектните предложения могат да се прехвърлят за разглеждане след изтичане на следващия срок.

Процедура без определен срок за кандидатстване е тази, при която проектните предложения се подават, оценяват и одобряват за финансиране без ограничения във времето.

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездната финансова помощ е тази, при която проектното предложение може да подаде само кандидат, който е изрично посочен в съответната оперативна програма като конкретен бенефициент на помощта.

Формулярът за кандидатстване за проектно предложение задължително ще включва: обща цел и специфични цели на проекта; обосновка за съответствие на проекта с целите и приоритетите на програмата; индикативен план-график на дейностите по проекта; описание на очакваните резултати, очакван ефект и обосновка за устойчивостта на резултатите; бюджет на проекта; декларация за наличие на друго финансиране по проекта, имащо характер на държавна помощ, както и получени минимални помощи, независимо от източника или формата на помощта. Във формуляра ще се посочва правния статут на кандидата и наличието на необходимия административен, финансов и технически капацитет за изпълнение на проекта. При проекти, за които исканото финансиране надхвърля 600 000 лв., към формуляра задължително ще се прилага доклад за извършен независим финансов одит, изготвен от регистриран одитор.

С приемането на постановлението се въвежда единна нормативна уредба при процедурите за избор на проекти от страна на Управляващите органи на 7-те оперативни програми и Изпълнителните агенции по програма ФАР. По този начин ще се улесни и унифицира дейността на всички секторни министерства, които са отговорни за управлението на структурните инструменти и програма ФАР. Нормативният акт е насочен не само към секторните министерства, отговорни за отпускането на финансовия ресурс, но и към потенциалните бенефициенти - местната власт, бизнесът, неправителственият сектор, които въз основа на уредения в постановлението механизъм ще бъдат информирани за техните права и отговорности по време на процеса на кандидатстване и последващата селекция на проектните предложения. Информация: Инфобюлетин БТПП