English Начало Контакти

Информация за проекти

Правителството одобри правила за допустимост на разходите по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

 

Правителството одобри правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирани от Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007-2013 г. Те ще улеснят взаимоотношенията между всички участници в процеса по извършването, удостоверяването и сертификацията на разходите по оперативната програма и ще спомогнат за правилното изразходване и отчитане на средствата по програмата с цел избягване непризнаването на разходите от ЕК и налагането на финансови корекции.

За да се считат за допустими разходите по Оперативната програма, трябва да отговарят едновременно на следните условия: да са законосъобразни; да са извършени за дейности, определени и осъществени под отговорността на управляващия орган, съгласно критериите за избор на операции; да са извършени срещу необходимите разходооправдателни документи - фактури или други документи с еквивалентна доказателствена стойност; да са извършени въз основа на договор или заповед; да са действително извършени и платени през периода за допустимост на разходите; да са извършени в съответствие с принципите за добро финансово управление; да са отразени в счетоводната и данъчна документация на бенефициента чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система и да могат да бъдат проследени въз основа на ефективно функционираща одитна пътека; изборът на изпълнител да е извършен в съответствие с действащото национално законодателство. В одобрения документ се посочват още периодът на допустимост на разходите по Оперативната програма; определени са допустимите преки и други разходи.

Детайлните правила са разработени в съответствие с текстове на регламенти на ЕО, касаещи допустимостта на разходите по структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, в частност и на Европейския социален фонд и националните правила за допустимост на разходите, приети през март 2007 г.