English Начало Контакти

Информация за проекти

ПРИОРИТЕТНА ОС 5 - "Техническа помощ"

 

Продължителност на операцията - 2007 г. - 2015 г.
Бюджет на схемата (публично съфинансиране) - 34 865 902 евро
Териториален обхват - Национален обхват
Договорираща институция - Управляващ орган „Европейски фондове за конкурентноспособност", Министерство на икономиката и енергетиката.
Допустими кандидати / Формални критерии - Управляващ орган и Междинното звено.
Специфични критерии - Всеки от кандидатите разработва собствен проект, като включените в него дейности съответстват на обхвата на делегираните отговорности в Оперативното споразумение между УО и МЗ.

Допустими дейности:

Общи дейности по управлението на ОП

 • Поддържане и осъвременяване на системата за управление и наблюдение (СУН);
 • Повишаване на административния капацитет на служителите в УО и МЗ;
 • Техническо и ресурсно обезпечаване на УО и МЗ;

Специфични дейности по управление  и изпълнение на оперативната програма:

 • Планиране и програмиране на операции в рамките на ОП и подготовка на документи за следващия програмен период;
 • Провеждане на изследвания, анализи, проучвания за нуждите на програмиране и изпълнение на ОП;
 • Стартиране на тръжни процедури, оценка на проектни предложения и сключване на договори в рамките на ОП;
 • Мониторинг (оперативен и финансов) и контрол на изпълнението по проектите, финансирани от ОП;
 • Провеждане на системни  и функционални проверки  на МЗ и на бенефициентите по Приоритет 3 и Приоритет 4.
 • Наблюдение и оценка (предварителна, текуща и последваща) на изпълнението на ОП;
 • Дейности, свързани с функционирането на Комитета за наблюдение:
 • Провеждане на семинари, конференции, обучения и други инициативи, подкрепящи изпълнението на Комуникационния план на Оперативната програма;
 • Разработване и разпространение на рекламни материали, медийно осигуряване;
 • Актуализиране на Комуникационния план и стратегия; 
 • Информационни кампании и обучение на целевите групи по ОП;
 • Поддържане и развитие на интернет страниците на УО и МЗ.

Минимален размер на помощта -  Не е приложимо

Максимален размер на помощта - Не е приложимо

Размер на съфинансиране от страна на бенефициента - Не се изисква

Размер на прилагано «кръстосано финансиране» (ако е приложимо) - До 10% необходими за успешното изпълнение на конкретната операция и директно свързани с нея.