English Начало Контакти

Информация за проекти

ПРИОРИТЕТНА ОС 4 - „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”

 

Продължителност на операцията - 2007-2010
Бюджет на схемата (публично съфинансиране) - 15 млн. евро
Териториален обхват - Дейности в страната, ограничени дейности в чужбина
Договорираща институция - Управляващ орган
Междинно звено - Неприложимо
Допустими кандидати / Формални критерии - Българска агенция за инвестиции
Изисквания към партньори (ако е приложимо) - Асоциирани партньори (без право на покриване на разходи) в проекта могат да бъдат:
Власти на национално, регионално и местно ниво - министерства, агенции,  посолства, търговски представителства, областни управи, общини и др.
Неправителствени организации, представляващи бизнеса - търговско-промишлени палати, стопански камари, браншови асоциации и др.
Неправителствени организации, представляващи местната власт

Допустими дейности:

 • Фокусиране на усилията върху секторите определени в Закона за насърчаване на инвестициите.
 • Използване на активен маркетинг за привличане на компании в целевите сектори.
 • Разработване на аналитична информация за тенденциите в инвестициите - разработване на методология за събиране на информация, система за наблюдение и оценка на тенденциите на развитие по сектори, секторни и правни анализи, анализ на тенденциите на преки чуждестранни инвестиции в България, анализи на потенциални инвеститори (страни, компании) по сектори
 • Изработване и разпространение на маркетингови материали - брошури, компакт дискове, телевизионни и радио клипове, реклама в печатни издания, презентационни модули по сектори
 • Усъвършенстване дизайна и съдържанието на интернет страницата на БАИ
 • Участие в панаири, изложения и конференции в България и чужбина
 • Разработване на модел за организиране на посещение на потенциален инвеститор в страната
 • Организиране на посещения в страната, срещи с български компании, конференции, кръгли маси и др.
 • Разработване на интегрирана информационна система за обобщаване информацията за инвестиционния процес
 • Разработване и предоставяне на нови услуги за инвеститори, разширяване на обхвата и подобряване на качеството на съществуващите услуги, разработване на вътрешни стандарти и процедури за предоставяне на услуги
 • Обучение на персонала на БАИ във връзка с новите услуги и системи, трансфериране на опит от водещи европейски и световни институции за привличане на инвестиции
 • Създаване и поддръжка на офиси на БАИ в чужбина след получаване на санкции от държавата за създаване на такива офиси.

Размер на съфинансиране от страна на бенефициента - Неприложимо

Размер на прилагано «кръстосано финансиране» (ако е приложимо) -

До 10% от стойността на проекта