English Начало Контакти

Информация за проекти

ПРИОРИТЕТНА ОС 1- "Развитие на икономика базирана на знанието и иновационните дейности”

 

Област на интервенции 1.1. „Подкрепа за иновативни дейности в предприятията"

Операция1.1.1. „Подкрепа за стартиращи иновативни предприятия"

Бюджет на схемата (публично съфинансиране) - 4 000 000 евро (7 823 320 лева) от бюджета на ОП за 2007 г.

Териториален обхват - Проектът следва да бъде изпълнен на територията на Република България. Изключение от това правило могат да представляват ограничен брой услуги свързани с научно-изследователска и развойна дейност предоставяни на бенефициента в чужбина, в случай, че тези услуги не могат да бъдат предоставени в България, като това бъде надлежно обосновано. 

Договорираща институция - УО - дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност"

Междинно звено - ИАНМСП

Допустими кандидати - Право да кандидатстват по настоящата схема за безвъзмездна помощ имат предприятия (кооперации), които трябва да отговарят на следните условия:

Да са еднолични търговци, търговски дружества, кооперации  регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите на Р.България;

Да са регистрирани по съответния ред не по-рано от три години преди датата на обявяване на настоящата покана  за подаване на предложения и не по-късно от датата на подаване на документите за кандидатстване по настоящата схема;

Предприятието (кооперацията) да попада в рамките на определенията за МСП, по смисъла на Закона за МСП

Специфични критерии - Да са създадени с основна цел разработване и внедряване на конкретната иновация.

В случай, че предприятието (кооперацията)  е развивало и други дейности, то ще се счита за допустимо за финансиране по настоящата схема, ако предприятието документално установи, че най-малко 15% от общия размер на неговите разходи за дейността през най-малко една от трите години, предшестващи предоставянето на помощта, са за НИРД;

Иновацията, предмет на проектното предложение по настоящата схема, да е резултат от собствена разработка на собственика(ците) на предприятието ( членовете на кооперацията)-кандидат;

Подкрепа по настоящата схема за безвъзмездна помощ не могат да получават предприятия от сектори определени с Регламент (ЕO) 1998/2006 от 15 декември 2006.

Приоритет при оценката на проектните предложения ще бъде даван на проектни предложения, разработващи иновационна идея, свързана с опазване на околната среда (вкл. енергийна ефективност и оползотворяване на възобновяеми енергийни източници), разкриващи  или с потенциал за разкриване на значителен брой нови работни места или водещи до положителна промяна в условията на труд на съществуващи такива!

Допустими дейности:

  1. Изработване на икономическа,  финансова и техническа оценки на разработвания иновационен продукт или процес;

  2. Създаване на програми и методики за изследвания, измерване и изпитвания, както и извършване на самите изследвания, измервания и изпитвания, свързани с разработването на определения иновативен продукт или процес;

  3. Създаване или финализиране на опитен образец, функционални тестове на нови продукти и/или процеси;

  4. Разработване на технологии за производство, респективно създаване или реализиране на иновативния продукт или процес;

  5. Разработване на промишлен дизайн;

  6. Защита на интелектуална собственост възникнала в рамките на изпълнението на проекта на национално и международно равнище и необходимата за това експертна помощ и проучвания;

  7. Изработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови  и маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;

  8. Организиране на демонстрации, участие в изложения, панаири или други промоционални дейности;

  9. Разработване на Интернет страница на бенефициента за популяризиране на разработената иновативна идея и намиране на потенциални инвеститори за внедряване на иновативния продукт или процес.

    10. Консултантски и юридически услуги свързани с лицензиране; доходи от права върху индустриална собственост, възникнала в рамките на изпълнение на проекта; доставки на технологии  и оборудване.

Минимален размер на помощта - 40 000 лева

Максимален размер на помощта - 391 166 лева (200 000 евро)

Минималното задължително съ-финансиране от страна на бенефициента е в размер на 10 % от общата сума на проекта.