English Начало Контакти

Информация за проекти

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 - “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес средата”

Област на интервенции 2.1. Подобряване на технологиите и управлението в предприятията

 

Операция 2.1.1 „Технологична модернизация в предприятията"

Бюджет на схемата (публично съфинансиране) - 25 000 000 евро (48 895 750 лева), от бюджета на ОП за 2007 г.

Териториален обхват - Национален обхват

Краен срок за кандидатстване  - 90 дни от датата на обявяване на процедурата за набиране на проекти.

Договорираща институция - МИЕ, Управляващ орган Дирекция „ЕФК".

Формални критерии (юридически статут):

Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за МСП съгласно Закона за МСП (ДВ 84/1999, изм. изм. и доп., бр. 59 на ДВ от 21.07.2006 г.).

Специфични критерии:

Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2003 г.

Да имат годишен оборот (нетни приходи от продажби) за годината предхождаща годината на кандидатстване, равен на или надвишаващ 200 000 лева.

Да развиват своята дейност в областта на преработвателната промишленост и/или сектора на услугите съгласно НКИД (да приведе регистрацията си в БУЛСТАТ в съответствие с действителното си положение):

А. Сектор D  - Преработвателна промишленост;

Б. Сектор K - Дейности в областта на компютърните технологии (код   на    икономически дейности 72).

Изисквания към партньори (ако е приложимо) - Допустимо е само индивидуално участие.

Допустими дейности:

 • Допустими по настоящата операция са проекти, които имат за свой основен     предмет осъществяването на инвестиции, насочени към:
 • Стартиране от съществуващо предприятие на нов бизнес в друг отрасъл, допустим по настоящата схема, в добавка към досегашния бизнес
 • Разширение на дейността на съществуващо предприятие
 • Диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез добавяне на нови допълнителни продукти/услуги
 • Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие
 • Допустимите дейности по проектите включват осъществяването на инвестиции (задължителен елемент) и получаването на консултантски услуги (незадължителен елемент).

Допустимите инвестиции в рамките на проектите са:

 • закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване (ново или втора употреба), представляващо дълготраен материален актив;
 • закупуване на нематериални активи;
 • подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и производствени помещения чрез СМР, водещо до повишаване на стойността им, когато това е непосредствено свързано с и необходимо за въвеждането в експлоатация на инвестициите по т.1 и/или т.2.

Допустимите дейности за услуги са:

Консултантски услуги свързани с въвеждането на новите технологии, процеси, продукти/услуги в предприятието, в т.ч. разработване на бизнес и маркетингови стратегии, свързани с новите технологии, процеси, продукти/услуги.

 • Минимален размер на помощта - 50000 лева
 • Максимален размер на помощта - 2000000 лева
 • Размер на съфинансиране от страна на бенефициента:

 

Вид предприятие

Оборот за предходна година (в хил.лева)

Максимален размер на съфинансиране от ОП (максимален размер на гранта)

микро

>3900

55%

микро

2000 -3900

50%

микро

500 - 1999

45%

микро

200 - 499

40%

малки

>19500

40%

малки

8000 - 19500

35%

малки

3901 - 7999

30%

малки

< 3900

25%

средни

19501 - 97500

25%

средни

<=19500

20%