English Начало Контакти

Информация за проекти

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е стратегически документ, който ще бъде рамката за усвояване на финансовите средства, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 - 2013 г. и ще обхване територията на цялата страна под цел "Сближаване". Тя е съставна част от Националната стратегическа референтна рамка, една от основните цели на която е "повишаване на потенциала на човешкия капитал и достигане на равнища на заетостта, доходите и социалната интеграция, осигуряващи високо качество на живот".

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е разработена в съответствие с подкрепяните от Европейския социален фонд дейности, а също така и с приоритетите на Европейската стратегия за заетост, Стратегическите насоки на Общността за растеж и заетост, принципите на инициативата на Общността EQUAL - равенство на половете, иновации, структуриране, партньорство и транс-национално сътрудничество, подписаните от България и ЕС Съвместен доклад за оценка на приоритетите в политиката по заетостта и Съвместния меморандум по социално включване, както и с приоритетите на Националния план за развитие и провежданите национални политики.

Стратегическата цел на Оперативната програма е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот, и засилване на социалното включване.

Основните Приоритетни направления на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" са следните;

Приоритетно направление 1

Насърчаване на устойчивата заетост и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването

Приоритетно направление 2

Повишаване производителността и адаптивността на заетите

Приоритетно направление 3

Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието

Приоритетно направление 4

Подобряване достъпа до образование и обучение

Приоритетно направление 5

Социално включване и насърчаване на социалната икономика

Приоритетно направление 6

Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравни услуги

Приоритетно направление 7

Транснационално и междурегионално сътрудничество

Приоритетно направление 8

Техническа помощ

Управляващият орган на ОП "РЧР" делегира на Междинните звена задачи по управлението на определени приоритетни направления.Министерство на образованието и науката чрез дирекция "Структурни фондове и международни обтазователни програми" отговаря за изпълнението на Приоритетно направление 3 "Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието" и Приоритетно направление 4 "Подобряване достъпа до образование и обучение". Дирекция "СФМОП" ще осъществява следните дейности: провеждане на процедури по набиране и оценка на проектопредложения; организиране подбора на проекти, които да бъдат финансирани; сключването на договори с бенефициентите; извършване на проверки на място за установяване правилното изпълнение на предвидените дейностите, изготвяне на периодични отчети по изпълнението на ОП "РЧР" и подаването им към Управляващия орган.

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е разработена при спазване на принципа на широко представителство и партньорство на всички заинтересовани страни. Приносът на социалните партньори, академичните среди и неправителствения сектор е изключително важен с оглед необходимостта да бъде постигнато общо разбиране за всички елементи, присъщи на динамичното развитие на процесите по посока на инвестирането в човешкия капитал и постигането на целите на Лисабонската стратегия.

Действащи в момента проектни предложения, по които могат да кандидатстват членовете на БАПИОТ

1. АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Обява
за открита процедура за конкурентен подбор на проекти с краен срок за подаване на предложенията

ОПЕРТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на човешките ресурси"


Агенцията по заетостта кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетно направление 2 „Повишаване производителността и адаптивността на заетите"; Основна област на интервенция 2.1. „Подобряване адаптивността на заетите лица", посредством схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/07/2.1-01 "Квалификационни услуги и обучения за заети лица", чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти в рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

ЦЕЛИТЕ НА СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ СА:
  • Предоставяне на квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост;
  • Подобряване адаптивността на заетите лица, с фокус нуждите за подобряване на уменията на нискоквалифицирани и възрастни работници, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието.

СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОКРЕПА ВКЛЮЧВАТ:
1. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, включително въвеждащо обучение на заетите лица;
2. Предоставяне на обучение по информационни и комуникационни технологии;
3. Предоставяне на чуждоезиково обучение;
4. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции;
5. Провеждане на съвместни действия на социалните партньори за повишаване адаптивността на заетите лица и предприятията, чрез квалификация и обучение.
Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на Агенцията по заетостта: http://www.az.government.bg/ "Европейски фондове и международни проекти"; Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси "

Краен срок за представяне на проектните предложения: 1 октомври 2007г., 17.00 часа във всички дирекции "Бюро по труда".

2.МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Обява
за открита процедура за конкурентен подбор на проекти с краен срок за подаване на предложенията

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на човешките ресурси"


Министерство на образованието и науката кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетно направление 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието", Основна област на интервенция 3.3 „Укрепване на връзките между институциите за образование и обучение, научноизследователския сектор и бизнеса" посредством схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/3.3-01 „Разработване на механизми за училищни и студентски практики".
Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:
  • предоставяне на качествена професионална подготовка в реални работни условия за ученици и студенти;
  • улесняване на прехода от училище към работното място и повишаване на успешната реализация на трудовия пазар;
  • изграждане на стабилни партньорства между образователните и обучителни институции и бизнеса;
Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  • Практики за ученици в реална работна среда;
  • Студентски практики в реална работна среда;
Проектните предложения се подават в Министерство на образованието и науката
Дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми"
бул. „Цариградско шосе" No 125, бл. 5, ет.1, София 1113
Краен срок за представяне на предложенията: 3 октомври 2007 г., 16.00 ч. местно време

Други проектни предложения, които са отворени в момента - само за информация:

BG051PO001/07/3.3-02

„Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени"

BG051PO001/07/4.1-01

„Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание"

BG051PO001/07/4.2-01

"Да направим училището привлекателно за младите хора"

BG051POO1/07/5.2-01

"Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент" и „Домашен помощник".

 

Информация за документи и указания за кандидатстване можета да получите от:

http://www.eufunds.bg/?cat=121