English Начало Контакти

Информация за проекти

ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”

 

Министерството на икономиката и енергетиката кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности", област на интервенция 1.1: „Подкрепа за иновационни дейности в предприятията" , операция 1.1.1 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия" като ОБЯВЯВА процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия".
Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ e да увеличи броят на успешно стартиралите иновативни предприятия, като предостави подкрепа в най-рисковата фаза на тяхното развитие, а именно в етапа на разработване на базисния иновативен продукт или процес на фирмата в неговата пред-пазарна подготовка - до разработването на опитен образец.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

  • Създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания, свързани с разработването на определения иновативен продукт или процес;
  • Провеждане на изследвания, измервания и изпитвания, свързани с разработването на определения иновативен продукт или процес;
  • Разработване на технологии за производство, респективно за създаване или осъществяване на иновативни продукти или процеси;
  • Създаване на промишлен дизайн;
  • Закрила на индустриалната собственост на национално и международно равнище и необходимата за това експертна помощ:
  • Изготвяне на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;
  • Организиране на демонстрации, участие в изложения, панаири или други промоционални дейности свързани с популяризиране на иновативния продукт или процес, включително изработване на интернет страница на предприятието (кооперацията) - бенефициент;
  • Консултантски и юридически услуги свързани с лицензиране, доходи от права върху индустриална собственост, доставки на технологии и оборудване.

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТИТЕ - от 40 000 лв. до 391 166 лв.  в рамките на три години.

Размер на съфинансиране от страна на бенефициента - 10%.

Пълният комплект от документи и Насоките за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg/bg/index.html и http://www.sme.government.bg./ Проектните предложения се подават в Главна дирекция "Междинно звено и изпълнение на проекти" на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, на адрес: ж.к. Изгрев, ул. „165" № 3А, София 1970, България.
Проектните предложения се подават без ограничения във времето до изчерпване на обявените финансови средства.