English Начало Контакти

Информация за проекти

Стартира процедура „ Покриване на международно признати стандарти" за конкурентен подбор на проекти.

 

Министерството на икономиката и енергетиката, което е Управляващ орган на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., открива процедурата "Покриване на международно признати стандарти". Тя е за подбор на проектни предложения по Приоритетна ос 2: "Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", Област на интервенция 2.1: "Подобряване на технологиите и управлението в предприятията", Операция 2.1.2:"Покриване на международно признати стандарти".

Целта е да се насърчи въвеждането на системи за управление на качеството и международно признати стандарти в българските предприятия като основен фактор за тяхното конкурентоспособно развитие.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на средствата е 19 558 300 лв. Проектите ще се изпълняват на територията на България.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 5 януари 2009 г. Те ще се подават в регионалните офиси на Междинното звено на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" - Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и в офиса на ИАНМСП в гр. Велико Търново.

Пълният пакет документи и насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет адресите: http://www.opcompetitiveness.bg/  и http://www.sme.government.bg/ .