English Начало Контакти

Информация за проекти

Резултати и добри практики в европартнъорството през 2008г. - Проект SEETAL

 

 

Кратко представяне на постигнатото до момента :

  • От 21 до 23 май 2008г.

В хотел Бест Уестерн Сити в София се проведе специализиран семинар по програма SEETAL на ЕС във връзка с развитието и организацията на бизнеса и работните условия в сферата на текстилната и кожарската индустрия. В него участваха членове на  асоциации от текстилната индустрия от Турция, Хърватска, Румъния и България и лектори на европейски организации. Организатор на семинара от българска страна бе Българския браншови съюз на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийната промишленост.

Основни теми на семинара бяха:

  • - Превенция и контрол върху замърсяването на околната среда от производствения процес ( регламент REACH )
  • - Мениджмънт на отпадъците, рециклиране

Новото законодателство за химични вещества на ЕС „REACH" (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) влезе в сила на 1 юни 2007 г. Изискванията за регистрация ще се прилагат от 1 юни 2008 г.  Новите разпоредби и условия на работа по REACH, засягащи употребата и видовете химикали, използвани в производствения процес, бяха представени в детайли от г-н Густаво Гонзалес от EURATEX. REACH се отнася до всички химични вещества, които се произвеждат или внасят в ЕС в количества от един или повече тона на година. Възможно е фирма да се възползва от удължените срокове за регистрация ако не е направена предварителна регистрация на вещество до 1 декември 2008 г., само ако е производител или вносител - произвежда или внася за първи път това вещество в количества от един тон или повече на година след като срокът за предварителна регистрация (1 декември 2008 г.) е изтекъл.Производство или внос за първи път означава първият път след влизането в сила на REACH (1 юни 2007 г.).

Производителите или вносителите за първи път трябва да направят предварителна регистрация в рамките на шест месеца след като производството или вносът за първи път достигнат прага от един тон и не по-късно от 12 месеца преди изтичането на съответния срок за регистрация. Същото се отнася до внесени изделия, съдържащи въведеното вещество, за което се изисква предварителна регистрация.

За регистрирането на химични вещества, за които е направена предварителна регистрация се прилагат следните удължени срокове:

30 ноември 2010 г. - вещества, произведени или внесени в количества от 1000 или повече тона на година;карциногенни, мутагенни и токсични за репродукцията вещества (CMR категория 1 и 2) в количества от един или повече тона на година и вещества, класифицирани като силно токсични за водни организми (R50/53) в количества от 100 или повече тона на година;

31 май 2013 г. - вещества, произведени или внесени в количества от 100 или повече тона на година


31 май 2018 г. - вещества, произведени или внесени в количества от един или повече тона на година.

REACH не засяга всички производители от текстилната индустрия. Предназначен е за тези, които произвеждат, внасят, предлагат и използват химични субстанции в производството, преработката и обработката на материали. С цел да се осигури качество на крайния продукт и да се намали получаването на вредни емисии при производствения процес, всеки един химичен продукт трябва да бъде описан и одобрен по критериите на ЕК. В предвидения период на пререгистрация на химичните продукти, всеки един европейски производител или изпълнител е длъжен да направи пълна листа на използваните от него продукти, които в последствие ще подлежат на одобрение.

Регистрацията по REACH започна от началото на месец юни 2008 и ще продължи до месец декември 2008г.  За всеки един от използваните от един производител химикали се прави самостоятелна регистрация. Крайният списък на одобрените от ЕК химикали ще бъде публикуван през януари 2009г

Регистрацията на вещество включва :

1.Изброяване и оценка на опасните свойства на веществото и съответните условия за безопасна употреба 

2. Подаване на тази информация на Европейската агенция по химикалите (ECHA), както и заплащане на съответната регистрационна такса.

Темата REACH бе предствена от гост- лектори от Франция, Испания, Италия, Германия, представители на асоциации и проекти - COTANCE, EURATEX, STFI. Имаше и  дискусия за съществуващите негативните аспекти - кратките срокове за попълване и представяне на документи, допълнителните регистрационни такси и азиатската конкуренция бяха само част от възраженията, отправени остро от източно-европейските браншови асоциации към представителите на ЕС.

Наложи се становището, според което новият регламент се разглежда като предпоставка за един инновативен, по-чист и по-модерен краен продукт, а оскъпяването на производството се приема като гаранция за дълготрайно качество. REACH се прилага в 27-те държави-членки на ЕС. Исландия, Лихтенщайн и Норвегия са в процес на въвеждане на това законодателство в рамките на споразумението за Европейско икономическо пространство.

Силен интерес от страна на участниците в семинара имаше и към методите за рециклиране на текстилните отпадъци. Нови идеи за работа и машини в тази насока бяха показани от г-н B. Gulich, STFI, представител на Саксонския технологично-изследователски Институт, Германия. Матраци, автомобилни стелки, автомбилно обзавеждане - това са само една част от продуктите, които могат да бъдат произвеждани при преработката на отпадаците при текстилното производство. Машини за подобна дейност могат да бъдат закупени от Франция, Белгия, Турция и Германия.

  • 18 - 20 юни 2008г.

 

В Истанбул се проведе втората част семинари по програма SEETAL, по инициатива на EURATEX. Разгледаните теми бяха:

  • - „Международна търговия : данни и статистика"
  • - „Бизнес етика, фирмена и социална отговорност"
  • - „Социален диалог"
  • - „Патентни права и закони"

На семинара присъстваха представители на текстилните и кожарски асоциации и браншови организации от новите страни членки на ЕС - Хърватска, България, Румъния, както и Турция в качеството си на евентуален бъдещ член на ЕС.

Експерти от EURATEX и лектори от професионалния екип на WorkShop запознаха присъстващите с последните разпоредби и регламенти, защитаващи интересите и правата на фирмите в бранша. На участниците бе разяснена изключителната важност от поддържането на постоянен диалог и сериозни комуникации между международните асоциации. Липсата на информация не оправдава, но обославя ръководните пропуски и грешки. Близкото сътрудничество между националните асоциации и EURATEX бе посочено като една от предпоставките за реално разрешение и подобряване на международното бизнес развитие на фирмите от текстилната индустрия.

Г-н Густаво Гонзалез - COTANCE - посочи социалния диалог като основата на Европейския  социален модел и един от най-важните методи за влияние върху пазарната икономика. Той прикани новите държавите -членки на ЕС да се стремят към непрестанна обмяна на опит и идеи и работа по съвместни взаимоизгодни проекти.

Г-н Гонзалес изтъкна ролята на допълнителната квалификация и ползата от непрестанното професионално обучение като подкрепи тезата си с конкретни примери за натрупване на положителен управленски и бизнес опит от международни програми за размяна на студенти като Ерасмус, Леонардо да Винчи и т.н.

Друга тема, която предизвика редица засилени дискусии, засегна интелектуалната собственост, патентните права и защита от конкуренцията. Г-жа Стефани Лю Бер от EURATEX, представи законовите разпоредби в ЕС и нуждата от цялостна промяна на фирмената бизнес етика.

Всяка година фирмените загуби, предизвикани от продажбата и разпространението на „пиратски" изделия, варират между 100 - 200 Милиарда Евро, а работните места намаляват с приблизително 100 000.

По официални данни, само през 2002г. производството на фирмени копия се е увеличило с 900%, сравнено с резултатите от 1998г. През изминалата 2007г. в EURATEX са регистрирали изработването и разпространението на повече от 18 Милиона „пиратски" продукта!!! Китай се нарежда на първо място сред производителите на стоки-менте със 63,7% от общото производство , следвана от Турция  - с 10,6 %.

Г-ца Лю Бер разясни необходимостта от защита чрез патентоване на марката, не само в европейските рамки, но и на международния пазар. Заплащане на патент в една страна не предпазва от риска за производство на копия на изделията в други държави. За момента международната пре-регистрация на марката остава най-добрият възможен вариант за защита.  Г-ца Лю Бер призова към ефективно сътрудничество между регионалните патентни офиси и обеща пълно съдействие от страна на EURATEX  и европейската администрация.

  • 07 до 09 юли 2008г.

В Букурещ, Румъния се проведе третата група семинари  по програма SEETAL на EURATEX. Участници бяха  представители на текстилните и кожарски асоциации и браншови организации от Хърватска, България и  Румъния. Експертите от EURATEX, лектори от екипа на WORKSHOP, COTANCE , STFI (Саксонски  институт по текстил), запознаха  с различни примери и в детайли участниците с Европейската технологична платформа за бъдещото развитие на текстила и облеклото, проучване и развитие, стандарти и сертификати в текстилната и кожарска индустрии

През изминалата 2008г. участниците от БАПИОТ обсъдиха с членовете на EURATEX възможностите за организиране на бъдещи съвместни семинари за българските компании по теми, полезни за тяхното развитие и успешен бизнес в условията на ЕС.

Семинарите ще се проведат в различни градове на България и ще засегнат водещи теми, разгледани и представени през 2008г. от експертите по проекта пред представителите на различните текстилни и шивашки организации и асоциации от източна Европа и Турция.