English Начало Контакти

История

Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ) е национално доброволно сдружение на фирми от областта на текстила и облеклото, което защитава и представлява интересите на своите членове и на бранша като цяло. Организацията е учредена през 1999 г. първоначално като Асоциация на износителите на облекло и текстил (АНИОТ).

БАПИОТ допринася за развитието и утвърждаването на сектора чрез своята дейност в следните области:

 • Представителство на интересите на бранша

През 2010 - 2011г. БАПИОТ възрази срещу условията за участие и критериите за оценка на фирмите от сектор Облекло и Текстил в процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия". Мнението на бранша бе изразено посредством внесено становище,  вх. No.92-00-1733/22.12.2010 г.,  с което се настоява да бъдат преразгледани условията за участие и критериите за оценка на сектора. Възражение и предложение за преразглеждане на условията за участие на малки и средни фирми от сектора в ОП Конкурентноспособност внесохме и през м. юли 2010 г. с вх. No. 47-02-11-34/28.07.2010.

Проведена бе среща с г-жа Грета Добрева, Директор на Дирекция  „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ”, МИЕТ и представители на три браншови организации, а именно : г-жа Валерия Жекова, Председател на Управителния съвет на БАПИОТ, г-жа Марияна Манолова, изпълнителен директор на БАПИОТ, г-н Иван Колев, Зам. председател на Браншов съюз  на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийна промишленост и г-н Калин Симеонов, Председател на Браншовата камара  на дървообработващата и мебелна промишленост.

Получихме официално становище от страна на министерството, което за пореден път не отговаря на исканията на бранша.

Като резултат в петък, 28.01.2011 от името на 5 фирми  (2 шивашки, 2 обувни и една мебелна) бе внесена чрез адвокат жалба във Върховния административен съд.

БАПИОТ подготви информация за случая,  която да се изпрати до EURATEX и Европейската комисия.

От приемането на България в ЕС до днешна дата БАПИОТ успешно участва като партньор по редица Европейски проекти с основна насоченост подобряване професионалните възможности на БАПИОТ, предоставяне възможности на членовете на асоциацията за развитие и представителство на международно ниво, въвъждане на стратегически иновации и компетенции в национален план и повишаване конкурентността на сектора в Европа и останалите държави.

През 2005 година по инициатива на БАПИОТ Министерство на икономиката чрез ИАНМСП спонсорира участие на български фирми на 5 национални щанда на международни панаири: CPD, Дюселдорф- зимно и лятно издание; Moda Prima, Милано - пролетно и есенно издание, CPM, Москва и Fashion in the World, Сърбия и Черна Гора.

Също през 2005 година по инициатива на БАПИОТ Министерство на финансите и Агенция митници промениха текста на Изменение и допълнение към Наредба №18 от 1998г. за писмено деклариране на стоки пред митническите учреждения, който пряко влияеше негативно върху работата на фирмите от бранша.

През 2003-2004 г. БАПИОТ участва в разработването на Секторната стратегия "Премяна България - производство на облекло" като израз на правителствената политика за развитие на бранша. Организацията участва чрез свои представители и в работни групи по специфични проблеми, срещи, дискусии и други прояви, инициирани от правителствени институции или обществени организации.

През 2000 г. с подкрепата на своите членове БАПИОТ подпомогна премахването на регистрационния режим за износ на облекло и текстил за ЕС, който съществуваше две години след отпадане на квотите за износ. БАПИОТ извоюва и отпадането на задължителните анализи на платове при временен внос за сделки за ишлеме на облекло от 01.01.2000 г..

 • Организиране на специализирани прояви

Асоциацията организира Балканското изложение за облекло и текстил - BGate. Това е специализирано business-to-business изложение, осигуряващо професионална среда за среща на производители, търговци, дизайнери и партньори от свързаните с текстила индустрии от различни страни.

Ежегодно БАПИОТ организира национална конференция и международни събития, посветени на актуалните проблеми и предизвикателства пред сектора.

 • Услуги

Два пъти месечно асоциацията издава бюлетин, който се разпространява в електронен формат до всички членове на БАПИОТ и включва:

 • информация за развитието на международната и вътрешната търговия с облекло и текстил;
 • актуална браншова информация, информация от партньорски организации и др.;
 • предстоящи бизнес срещи и визити;
 • международни проекти;
 • информация за постъпили конкретни запитвания, предстоящи панаири и изложби, бизнес пътувания, възможности за сътрудничество и партньорство и др.

Асоциацията събира и предоставя на членовете си информация за безвъзмездно финансиране чрез различни донорски програми, оказва съдействие за подготовка на необходимите документи и намиране на партньори, и др..

БАПИОТ договаря с фирми обслужващи сектора преференциални цени и отстъпки в полза на членовете си. В момента има действащи договори с "Щерев консулт" ЕООД, UPS и др.

БАПИОТ поддържа контакти с чуждестранни и български консултанти, които изнасят специализирани семинари за нуждите на членовете на БАПИОТ, напр. организация на производството и финансово управление, контролирането на разходите, мърчандайзинг, маркетинг и пр.

 • Контакти с чуждестранни клиенти

БАПИОТ промотира България като производител и доставчик на текстил и облекло и използва всички възможности, за да привлече вниманието на потенциални чуждестранни клиенти и партньори.

В асоциацията редовно постъпват професионални запитвания за производство на облекла и текстил, които са свободно достъпни за нейните членове.

БАПИОТ представя членовете си на международни изложения и съдейства за включване на информация за тях в каталози, специализирани издания и др.

Асоциацията съдейства за осъществяване на посещения на чужди фирми при първите им и последващи посещения в България.

 • Възможност за преференциално участие в специализирани изложби, търговски мисии

БАПИОТ активно си сътрудничи с български и чуждестранни институции и програми с цел подпомагане на фирмите от бранша при участие и посещение на специализирани изложби и панаири.

БАПИОТ:

 • Съдейства на ИАНМСП за организиране на колективни български щандове на международни панаири:
 • Организира колективни и индивидуални посещения на международни панаири и чуждестранни фирми
 • Организира търговски мисии

БАПИОТ е партньор на чуждестранни организации в изпълнение на редица проекти по програми с европейско финансиране.