English Начало Контакти

Етичен кодекс

ЕТИЧЕН КОДЕКС               
на членовете на сдружение “Българска асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил”

Чл. 1. Настоящият кодекс има за цел да регламентира етиката на взаимоотношенията в бранша, като установи принципите на професионална етика, равнопоставеност, честна, свободна и лоялна конкуренция при пазарното поведение на всички членове на БАПИОТ, стимулира взаимното разбирателство между тях, спазването на законите, създаване на оптимални условия за защита правата и интересите на служителите, поддържането на добрия имидж и развитието на бранша.

Чл. 2. Членовете на БАПИОТ приемат да спазват принципите на коректност, честност и добросъвестност в отношенията помежду си, както и със своите  служители и работници,  да спазват принципите на уважение и взаимно зачитане в междуфирмените отношения, както и в отношенията с клиентите си. Търговците и търговските дружества – членове на сдружението, ще изпълняват задълженията си по сключените търговски договори и няма да извършват действия, които засягат интересите на  други фирми и/или на техните клиенти.

Чл. 3. При извършване на дейността си членовете на БАПИОТ ще спазват действащото българско законодателство, както и принципите на социална отговорност, трудовите стандарти, човешките права, правилата за опазването на околната среда и борбата с корупцията, ще пазят и утвърждават положителния имидж на бранша и БАПИОТ, при което:

 1. Ще  спазват принципа на честна и лоялна конкуренция в бизнес-отношенията, като използват само законосъобразни и адекватни на етичните норми средства;
 2. Няма да злепоставят или увреждат доброто име на членовете на БАПИОТ и доверието между тях;
 3.  Няма да привличат умишлено за свои служители работещите в друга фирма, с цел напускането им да навреди на дейността й;
 4. Няма да  използват фирмени отличителни знаци, идентични или близки до тези на други членове на БАПИОТ, което може да доведе до заблуда на потребители и възложители на поръчки;
 5. Ще  си сътрудничат лоялно и законно, като не засягат фирмените си интереси;
 6. Ще спазват Кодекса на труда и останалото българско законодателство,  както и споразуменията, сключени между  БАПИОТ и други организации;
 7. Ще предприемат действия за доброволно одитиране и сертифициране на фирмите си, като доказателство че не са част от „сивата икономика”.
 8. Ще предприемат действия за сътрудничество за изграждане на  обща платформа и добри практики за корпоративна социална отговорност с цел улесняване на обмена на познания, изготвяне цялостна рамка с подходящи инициативи и ще прилагат модела на отговорно публично поведение;
 9.  Ще спазват вътрешните и международните норми за защита на търговските марки;
 10. Ще информират БАПИОТ и съответните държавни органи при установяване на контрабанден внос или внос на нелицензирани търговски марки;
 11. Ще спазват правото върху интелектуалната собственост на трети лица;
 12. Няма да произвеждат и предлагат незаконни копия на продуктите, които произвеждат за своите клиенти;
 13. Ще спазват правилата за опазване на околната среда, ще предотвратяват изтичането на химически вещества и други производствени отпадъци;
 14. Ще прилагат нормите за защита и безопасност на работното място, ще  защитават здравето и безопасността на служителите, работниците и на потребителите.

Чл. 4. При неспазване принципите на настоящия етичен кодекс БАПИОТ ще предприема инициативи по отношение на некоректните търговци и търговски дружества, които злепоставят сдружението или бранша като цяло, с цел тези некоректни лица:

 1. Да не бъдат допускани до членство  в работодателски или   браншови  организации в страната или чужбина;
 2. Да не бъдат допускани до участие в конкурси, обществени поръчки и др.
 3. Да не получават финансиране или участие в европейски проекти;
 4. Да не получават обезщетения, помощи и др. съгласно предприети мерки на държавно или секторно ниво.

Чл. 5. Членовете на БАПИОТ приемат да спазват изискванията на настоящия кодекс доброволно. БАПИОТ ще съдейства за популяризирането и спазването  на кодекса.

Този кодекс е приет от общото събрание на БАПИОТ, състояло се на 24.01.2010 г. Изменения и допълнения в кодекса могат да бъдат извършвани по решение на общото събрание на сдружението.