English Начало Контакти

Устав на БАПИОТ

  

УСТАВ

на

Българска асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ)

сдружение с нестопанска цел в частна полза

 

Приет на Общо събрание, състояло се в гр. София на 30.07.2004 г. и променен и допълнен на Общо събрание от 15.01.2005 г., изменен и допълнен на Общо събрание от 10.12.2005 г., изменен  и допълнен с решение на Общото събрание от 02.12.2006 г.,

изменен и допълнен с решение на Общото събрание от 19.03.2011 г., изменен с решение на Общото събрание от 01.06.2012г., изменен с решение на Общото събрание от 06.01.2017г., изменен с решение на Общото събрание от 17.11.2017г.,  изменен с решение на Общото събрание от 18.12.2018г.)

 

 

 

I.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

            Статут

 

            Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

            (2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

            (3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.

            (4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

 

            Наименование

 

            Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е “Българска асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил - БАПИОТ”, Сдружение с нестопанска цел в частна полза.. На английски език наименованието на сдружението се изписва “Bulgarian Association of Apparel and Textile Producers and Exporters (BAATPE)”.

 (2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъде посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

            (3) Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

 

            Седалище и адрес на управление

 

            Чл. 3. Адресът на сдружението се определя от Управителния съвет. Към момента на последната промяна на този устав той е София, Бул. “Драган Цанков” 36.

 

            Срок

 

            Чл. 4.  Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

 

            Определяне на дейността

 

            Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в частна полза, със следния ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Набиране и разпространение на информация, извършване на информационна дейност, консултации, проучвания и изследвания в областта на производството на текстил и облекло в страната, и възможностите за реализацията им на международните пазари. Подпомагане и развитие на производството на облекло и текстил и продажбата им на международния и вътрешния пазар. Участие, разработка, както и оказване на съдействие при развитието и разработването на грантови, текстилни и технологични проекти, модели и продукти в областта на текстила и облеклото. Методическа помощ и подпомагане при обучение на членовете на сдружението във връзка с извършваната от тях моделиерска, дизайнерска, производствена и търговска дейности. Съдействие при изготвянето на рекламни и информационни материали за популяризиране в страната и чужбина на извършваната дейност; както и всяка друга дейност, която сдружението предвижда да извършва за осъществяване на целите си, стига да не противоречи на закона.

 

            Основни цели на сдружението

 

            Чл. 6.  Основни цели на сдружението са:

            1.  Да подпомага членовете си в развитието на дейностите по производството на облекло и текстил в България и реализацията им в България и чужбина.

            2. Да проучва, опазва и защитава икономическите, професионални и правни интереси на своите членове.

            3.  Да развива колегиалност и сътрудничество между членовете си, както и с други износители на облекло и текстил в България и по света.

            4.  Да допринася за създаване на нормална пазарна среда за развитие производството и търговията с облекло и текстил.

            5. Да подпомага дейността на членовете на сдружението с необходимата информация за пазарите  и вътрешната и международната търговия на облекло и текстил.

            6. Да подпомага ефективното национално и международно сътрудничество на своите членове.

 

            Средства за постигане на целите на сдружението

 

            Чл. 7.  Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

            1. Защитава правата и интересите на членовете си пред държавни органи, обществени организации с административна компетентност и др.

            2.  Подпомага ефективната дейност на членовете си, като ги представлява пред държавните власти, местните органи на държавна власт, други съюзи, фирми и физически лица по въпроси, които засягат интересите им.

            3.  Провежда всякакви мероприятия за мобилизиране и активизиране на членовете си за решаване и защита на техните интереси.

            4. Информира членовете си за развитието на новости в бранша.

            5. Съдейства за повишаване на информираността на членовете си с модна и друга браншова информация.

            6. Организира консултативни и координационни органи за подпомагане дейността на членовете си.

            7. Организира за нуждите на членовете си консултации по специфични икономически, финансови и правни въпроси.

            8. Съдейства на членовете си за установяване на делови отношения с фирми и сродни асоциации /съюзи, клубове и др./ в страната и чужбина и да участват в международни прояви.

            10. Издава рекламни и информационни материали за популяризиране в страната и чужбина на дейността на БАПИОТ, както и за подпомагане дейността на нейните членове.

            11. Членува в или поддържа контакти с международни организации, имащи отношение към целите и задачите на БАПИОТ.

 

II. ЧЛЕНСТВО

 

            Членски права и задължения

 

            Чл. 8. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица, както и сдружения от регионален (местен) и (под)браншов тип с идентични и/или сходни на БАПИОТ цели и/или задачи. Членовете биват редовни, асоциирани и почетни.

            (2) Редовен член на сдружението може да бъде всяко физическо и юридическо лице развиващо дейност, пряко свързана с производството и износа на облекло и текстил, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

            (3) Асоцииран член на сдружението може да бъде всяко физическо или юридическо лице развиващо дейност в областта на текстила и моделиерството, която не е пряко свързана с производството на облекло и текстил, като : агентски, дизайнерски, научни, консултантски лица и организации, агенции за манекени, превозвачи, спедитори и др., което лице споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

            (4) Почетен член на сдружението може да бъде всяко физическо лице с дългогодишен принос в развитието на облеклото и текстила и свързаните с него дейности, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и се освобождава от плащането на членски внос.

            (5) Почетните и асоциираните членове на БАПИОТ имат право да участват в Общото събрание на сдружението само със съвещателен глас.

            Чл. 9. Всеки член на сдружението има право:

            1. да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;

            2. да бъде избиран в неговите органи на управление;

            3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление посредством избрани контролни органи;

            4. да бъде информиран за дейността на сдружението;

            5. да се ползува от резултатите от дейността му.

            Чл. 10.  Всеки член на сдружението е длъжен:

            1. да внася ежегодно членския си внос, с изключение на почетните членове, които са освободени от членски внос;

            2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;

            3. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

4. да спазва етични норми на поведение. Да съблюдава международно приетите правила и кодекс за поведение на производителите.

            Чл. 11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно.

 

            Придобиване на членство

 

            Чл. 12. Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата и се произнася по нея в едномесечен срок. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

 

            Прекратяване на членство

 

            Чл. 13. (1) Членството се прекратява:

            1.  с едностранно волеизявление до сдружението;

            2.  със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

            3.  с изключване;

            4.  с прекратяването на юридическото лице - член на сдружението;

            5.  при отпадане.

            (2) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от общото събрание.  В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението.

            (3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.  Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

            (4) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

 

III.  ИМУЩЕСТВО

 

            Имущество

 

            Чл. 14.  Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.

 

            Източници на средства на сдружението

 

            Чл. 15. (1) (Нова – Решение на ОС от 19.03.2011 г.) Всички членове на сдружението, с изключение на почетните, са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Размерът на членския внос се определя ежегодно от Управителния съвет и се заплаща всяка година. Размерът на членския внос за редовните членове на БАПИОТ - сдружения от регионален (местен) или (под) браншови тип, се определя на принципа на съотносимост с обикновените редовни членове.

            (2) Срокът за заплащане на годишния членски внос се определя от Управителния съвет на асоциацията. 

            (3) По решение на общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на общото събрание.  В решението си общото събрание определя целта,  размера и начина на събиране на вноските.

            (4) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или дарение, както и права (вещни и облигационни) върху недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи, в т.ч., при условията на преференциален  наем.

            (5) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 4 се определя по правила, одобрени от общото събрание на сдружението.

            (6) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

 

            Стопанска дейност

 

            Чл. 16. (1) Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет:

            1. Платена консултантска дейност на  физически и юридически лица, които не са членове на сдружението свързана с производството и търговия на облекло и текстил, както и на свои членове по извънредно поръчано задание.

            2. Продажба на информационни и рекламни материали /каталози, списания, календари, брошури, анализи и др./ свързани с производството и търговията на облекло и текстил.

            3. Всякакви други дейности, които не противоречат на закона и целите на сдружението и са свързани с основния предмет на дейност на сдружението.

            (2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

            (3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

 

            Покриване на загуби

 

            Чл. 17.  При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението.

 

IV.  УПРАВЛЕНИЕ

 

            Органи на сдружението

 

            Чл. 18.  Органите на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.

 

            Състав на Общото събрание

 

            Чл. 19.  В Общото събрание участвуват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.

            Представителство

 

            Чл. 20. (1) Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

            (2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

            (3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

            (4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

            (5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

 

            Компетентност на Общото събрание

 

            Чл. 21.  Общото събрание:

            1.  изменя и допълва Устава на сдружението;

            2.  приема други вътрешни актове;

            3.  преобразува и прекратява сдружението;

            4.  (Изм. – Решение на ОС от 17.11.2017г.) Определя броя, избира и освобождава членовете на Управителния Съвет;

            5.  назначава и освобождава регистрирани одитори;

            6.  одобрява годишния финансов отчет;

            7.  назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;

            8.  разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;

            9.  (Отменена - Решение на ОС от 06.01.2017г.);

            10.  (Отменена - Решение на ОС от 06.01.2017г.);

            11.  приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;

            12.  приема бюджета на сдружението;

            13.  (Отм. – Решение на ОС от 19.03.2011 г.)

            14.  приема отчета за дейността на Управителния съвет;

            15.  отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;

  1. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;
  2. избира Председател и Заместник-председател/-и на Управителния съвет.

18. избира почетни членове на сдружението.

 

            Провеждане на общо събрание

 

            Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко един път годишно - редовно Общо събрание. 

            (2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание.

 

            Свикване на Общото събрание

 

            Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението.

            (2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

            (3) (Изм. - Решение на ОС от 17.11.2017г.) Свикването се извършва чрез покана, публикувана на интернет страницата на сдружението.

            (4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

            (5) (Изм. - Решение на ОС от 17.11.2017г.) Времето от публикуване на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от двадесет дни.

 

            Право на сведение

 

            Чл. 24.  Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание.  При поискване те се представят на всеки член безплатно.

            Списък на присъстващите

            Чл. 25. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

            (2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

 

            Кворум

 

            Чл. 26.  Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички редовни членове.  При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

 

            Право на глас

 

            Чл. 27. (1) Всички редовни членове имат право на един глас.

                        (2) Асоциираните и почетните членове имат право само на съвещателен глас, на препоръки и бележки.

                        (3) На заседанията на общото събрание на БАПИОТ членовете на сдружения от регионален (местен) и/или (под)браншови тип, явяващи се редовни членове на сдружението, могат да присъствуват самостоятелно (чрез свой представител), без други права, стига да представят доказателства, че за това е било уведомено предварително и самото сдружение от регионален (местен) и/или (под)браншови тип.

 

            Конфликт на интереси

 

            Чл. 28.  Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

            1.  предявяване на искове срещу него;

            2.  предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.

            3.  при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

 

            Мнозинство

 

            Чл. 29. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.

            (2) За решенията по чл. 21, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

 

            Решения

 

            Чл. 30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

            (2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

 

            Протокол

 

            Чл. 31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.  Протоколът се води според изискванията на закона.

            (2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете.  Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

            (3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

 

            Управителен съвет

 

            Чл. 32. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.

            (2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години.

            (3) (Изм. – Решение на ОС от 18.12.2018 г.) Управителния съвет се състои от пет до единадесет члена.

            (4) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице - член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

            (5) Член на Управителния съвет може да бъде и физическо лице, което не е член на сдружението, но е излъчено и оторизирано от юридическо лице, член на сдружението.

             Чл. 33. (1) Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да:

            1. притежават подходяща професионална квалификация и опит;

            2. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер и управлявани от тях фирми не са били обявявани в несъстоятелност.

            Чл. 34 (1) Управителния съвет може допълнително да приема за почетни членове на своя състав лица, които да имат правото да участват в събранията на УС само със съвещателен глас, да дават мнение и препоръки, без да имат ръководно-решаващи и представителни функции.

            (2) Почетен член на Управителния съвет може да бъде всяко лице, което е член на асоциацията или отговаря на условията на чл. 32, ал. 4 и 5 и чл. 33 от устава, допринесло е за развитието на сдружението и се ползва с уважението и доверието на членовете на сдружението. 

 

            Права и задължения на Управителния съвет

 

            Чл. 35. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

            (2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението, да участвуват активно в дейността на Съвета и сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

            (3) Управителният съвет приема правила за работата си.

            (4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.

            (5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

            (6) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.

            (7) Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.

            (8) Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.

            (9) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.

            (10) Управителния съвет избира и приема почетни членове за своя състав, като определя правилата за избора.

            (11) Управителният съвет одобрява подготвеният от председателя на УС отчет за дейността на сдружението и го внася в Общото събрание.

            (12) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.

            (13) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

            (14) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

            (15) Управителния съвет има право, по предложение на Председателя на сдружението или негов заместник, да отстрани временно от участие в работата си свой член, който системно/трайно, с умисъл и/или с груба небрежност не изпълнява свои уставни задължения към сдружението и към работата на Управителния съвет. В този случай Съветът е длъжен в тримесечен срок да свика извънредно заседание на Общото събрание за окончателно решение на този въпрос.

            (16) Управителният съвет по предложение на Председателя има право да овласти Изпълнителен Директор, който да ръководи, управлява и администрира (под надзора на Управителния съвет) обичайната дейност на сдружението. Решението за избора и за определяне на правомощията на Изпълнителният директор се приемат с обикновено мнозинство от гласовете на Управителния съвет. По предложение на Председателя и одобрение на Управителния съвет правото на представителството на Изпълнителния секретар може да бъде вписано в регистъра по партидата на сдружението, а ако такова вписване не бъде извършено – да му бъдат издадени надлежни (нотариално заверени) пълномощия за целите на дейността му.

            (17) (Нова – Решение на ОС от 19.03.2011 г.) Управителният съвет взема решения относно дължимостта и размера на членския внос.

(18) (Нова – Решение на ОС от 06.01.2017г.) Управителният съвет взема решения за участие на сдружението в други юридически лица.

(19)  (Нова – Решение на ОС от 06.01.2017г.) Управителният съвет взема решения за откриване и закриване на клонове.

 

            Кворум и мнозинство

 

            Чл. 36. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета.  Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

            (2) (Изменена – Решение на ОС от 06.01.2017г.) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл. 35, ал. 8 – 9 и ал. 18 - 19 от устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.

            (3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.  Присъствуващо се счита и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.  Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

            (4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:

            1.  съществена промяна на дейността на сдружението;

            2.  съществени организационни промени;

            3. вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.

            Чл. 37.  Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

 

            Отговорност на членовете на Управителния съвет

 

            Чл. 38. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия и бездействия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.

            (2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

 

            Председател на УС

 

            Чл. 39. (1) Председателят е длъжен да докладва на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дейността и съществуването на сдружението.

            (2) Председателят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Председателят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.

            (3) Председателят, а по изрично писмено пълномощно – негов заместник, има следните правомощия:

            1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;

            2. организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

            3. сключва трудовите договори със служителите на сдружението;

            4. представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.

            5.  докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението.

            6. внася в Управителния съвет, съответно – от името на Управителния съвет в общото събрание на сдружението предложение за отзоваване от длъжност на членове на Управителния съвет, които не изпълняват своето задължения като такива.

            Възнаграждение на членовете на Управителния съвет

            Чл. 40. (1) Членовете на Управителния съвет имат право на годишно възнаграждение определено от Общото събрание.

 

 

  1. V.              ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 

            Документи по годишното приключване

 

            Чл. 41.  Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.

 

            Съдържание на отчета за дейността

 

            Чл. 42.  В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

 

            Назначаване на независими одитори

 

            Чл. 43. (1) В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

            (2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

 

            Приемане на годишното приключване

 

            Чл. 44.  Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

 

            Задължителна отчетна информация

 

            Чл. 45.  Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

 

            Дивиденти

 

            Чл. 46.  Сдружението не разпределя печалба.

 

            Книги на дружеството

 

            Чл. 47. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения.  Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги.  Книгите се водят от председателя на съответния орган.  Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

            (2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете - юридически лица.

 

VI.  ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

            Основания за прекратяване

 

            Чл. 48.  Дружеството се прекратява:

            1.  по решение на Общото събрание;

            2.  при обявяването му в несъстоятелност;

            3.  с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

 

VII.  ЛИКВИДАЦИЯ

 

            Чл. 49. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

            (2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението.  Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

            (3) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

 

  1. VIII.      ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

            Чл. 50. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

            Чл. 51.  Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Настоящият актуализиран текст на устава отразява промените, приети с решение на Общото събрание на сдружението,  състояло се на 18.12.2018 г.

 

 

 

 

Председател на УС 

Радина Минкова Банкова